Sant Jordi: Concurs Literari en català i en castellà

El Departament de Llengua i Literatura Catalana organitza un any més el Concurs Literari de Sant Jordi, i aquest any també ho fa el Departament de Llengua i Literatura Castellan. Animem a tot l’alumnat del centre a participar en ambdós concursos!

Aquí us posem les bases del concurs en català i més avall trobareu les bases del concurs en castellà:

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI

 1. Hi pot participar tot l’alumnat de l’institut.
 2. S’estableixen les següents categories:
  1. 1r i 2n d’ESO
  2. 3r i 4t d’ESO
  3. Batxillerat i Cicles formatius
 3. Modalitats:
  1. A- PROSA (màxim 2 DIN-A4 escrits en una cara)
  2. B- POESIA (1 DIN-A4 escrit en una cara)
 4. Els treballs, de tema lliure, hauran de ser inèdits, individuals i escrits en llengua catalana.
 5. Hi haurà un primer i segon premi per a cada categoria i modalitat. Si el jurat ho considera oportú, es pot deixar algun premi desert.
 6. El jurat estarà format pel departament de llengua catalana i literatura.
 7. La presentació dels treballs serà en DIN-A4 i escrits amb ordinador. Tots els treballs han de tenir un títol.
 8. Als originals no hi podrà constar el nom de l’autor o autora. És obligatori presentar-los amb un pseudònim.
 9. Cal que els participants presentin dues còpies originals en un sobre, a la part exterior del qual hi figurarà: Concurs literari de Sant Jordi, el títol del treball, el pseudònim i la modalitat i categoria en què participa (exemple: categoria 1a, modalitat prosa). A l’interior, a més del treball presentat a concurs, s’hi inclourà un altre sobre on constaran el títol de l’obra i el pseudònim a fora i les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms, curs) a dins.
 10. Els treballs s’hauran de fer arribar per duplicat a la Consergeria de l’institut abans del dia dimarts 30 d’abril.
 11. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer durant el mes de maig.

CONCURSO LITERARIO DE SANT JORDI 2019

LAS BASES DEL CONCURSO SON LAS SIGUIENTES:

 1. Puede participar todo el alumnado del instituto.
 2. Se establecen las siguientes categorías:
  1. 1a. 1o y 2o de ESO
  2. 2a. 3o y 4o de ESO
  3. 3a. Bachillerato y Ciclos formativos
 3. Modalidades:
  1. A- PROSA (máximo 2 DIN-A4 escritos en una cara)
  2. B- POESÍA (1 DIN-A4 escrito en una cara)
 4. Los trabajos, de tema libre, deberán ser inéditos, individuales y escritos en lengua castellana.
 5. Habrá un primer y un segundo premio para cada categoría y modalidad. Si el jurado lo considera oportuno, se puede dejar algún premio desierto.
 6. El jurado estará formado por el departamento de lengua castellana.
 7. La presentación de los trabajos será en DIN-A4 y escritos a ordenador. Todos los trabajos deben tener un título.
 8. En los originales no podrá constar el nombre del autor. Es obligatorio presentarse con un seudónimo.
 9. Es necesario que los participantes presenten dos copias originales en un sobre, en la parte exterior del cual figurará: Concurso literario de Sant Jordi, el título del trabajo, el seudónimo y la modalidad y categoría en la que participa (ejemplo: categoría 1a, modalidad prosa). En el interior, además del trabajo presentado a concurso, se incluirá otro sobre donde constarán el título de la obra y el seudónimo fuera y los datos personales del autor / a (nombre, apellidos, curso) dentro.
 10. Los trabajos deberán hacerse llegar por duplicado en la Conserjería del instituto antes del martes 30 de abril.
 11. Los trabajos ganadores se darán a conocer durante el mes de mayo.