Projecte de direcció

L’Institut Pere Alsius i Torrent és un centre escolar públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es defineix com a català, democràtic, integrador i  laic.

La missió del nostre Institut és: educar, formar, orientar i facilitar l’acreditació als nostres alumnes, en un entorn de treball motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats per llei en els currículums de les diferents etapes educatives, segons els valors i trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei públic. Per tal que l’alumnat obtingui les capacitats que li permetin esdevenir un membre actiu de la societat, treballem perquè assoleixi les competències bàsiques, i propiciem la seva excel·lència,.

L’INS Pere Alsius i Torrent es mostra compromès en la transmissió de valors com la solidaritat, el respecte als drets individuals i col·lectius i la tolerància entre tots els components de la comunitat educativa. Fomenta la participació, l’equitat, la no-exclusió, a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació, i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat de cultures i el medi ambient, en un marc de diàleg i de convivència.

El nostre servei educatiu té com a missió i finalitat que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans responsables, competents i amb esperit crític capaços de contribuir al progrés i desenvolupament de la nostra societat, a l’empara de valors cívics de llibertat, igualtat, solidaritat i respecte al medi ambient, la diversitat cultural i la diferència.

L’Institut Pere Alsius i Torrent valora l’exercici de la responsabilitat en les accions de tots els seus membres, així com la cultura de l’esforç i del treball ben fet en tots els seus àmbits i com a necessària per aconseguir qualsevol fita, tant personal com acadèmica.

L’objectiu primordial de l’INS Pere Alsius i Torrent és ser un centre educatiu de referència de l’entorn. Per això treballem a partir de la solidesa dels nostres trets d’identitat i fem servir tots els recursos humans i materials al nostre abast, per tal d’afavorir la maduració personal i evolució acadèmica de l’alumnat de qualsevol etapa i nivell educatiu.

Ens proposem aconseguir el seu progrés en la mesura de les seves aptituds i interessos, que assoleixin les competències bàsiques necessàries per continuar els estudis o inserir-se en el món laboral i que valorin el servei rebut com un aspecte més de satisfacció personal, en el marc d’un bon clima de convivència i respecte.

Les eines per aconseguir aquest objectiu es basen en polítiques de millora contínua i de qualitat del servei educatiu, sense deixar de banda les maneres de fer i ser que ens han caracteritzat des de sempre.

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el centre participa i treballa per la consolidació de les prioritats generals fixades pel Departament d’Ensenyament:

  • L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació.
  • L’assoliment de les competències bàsiques i dels continguts propiciant-ne l’excel·lència i l’esperit emprenedor, tot potenciant la millora en l’ús de les llengües estrangeres i les TIC a l’aula, i integrant continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura, dins del marc d’un ensenyament coordinat.
  • L’escolarització de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives i prioritzant-ne la participació.
  • La coordinació entre el professorat de primària de les escoles adscrites i el de secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.
  • L’establiment de convenis singulars amb entitats de l’entorn, ja siguin privades o públiques, que ens permetin millorar els recursos del centre.
  • El foment d’experiències que possibiliti al nostre alumnat fer estades en altres països per conèixer altres realitats culturals i lingüístiques.