Projecte Avancem

Aquest programa d’innovació té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida per tal d’enfortir el seu creixement acadèmic: millorant la competència comunicativa, adquirint estratègies d’intercomprensió entre llengües, fomentant el treball en equip i també, el treball autònom.

Durant el curs 18-19, l’equip impulsor del projecte va realitzar una DAFO a partir d’enquestes a les famílies, alumnat i professorat. Dels resultats obtinguts, es va elaborar el pla d’acció pels propers anys que se centra en:

  • Consolidar i donar a conèixer un banc de recursos (programació d’activitats, gestió d’aula, propostes d’avaluació, d’organització i metodologia…) per tal de millorar l’atenció a la diversitat.
  • Modificar les proves convencionals per fer-les més competencials i que incloguin l’expressió i la comprensió orals.
  • Fer una distribució, per cursos i per trimestres, de gèneres i tipologies textuals, per garantir que es treballen de forma coherent.

Paral·lelament, des del curs passat, s’ha creat un grup de professorat de l’institut, sobretot de l’àmbit lingüístic, que es forma durant tres anys per tal d’incorporar estratègies pel tractament integrat de les llengües, planificar uns objectius conjunts i crear projectes de comunicació  integrats que implementin diferents seqüències didàctiques.