Pla d’Obertura del Centre – Juny 2020

Tal com marquen les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, posem a la vostra disposició el PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT NARCÍS OLLER.

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Per venir-hi aquests dies, cal tenir cita prèvia, ja sigui canalitzada aquests darrers dies durant les orientacions virtuals i els sondejos fets a través dels tutors/es.

Serà indispensable per poder accedir a l’Institut portar degudament signada la declaració responsable de salut: Model per a menors de 18 anys o Model per a majors de 18 anys

Tanmateix, caldrà complir totes les mesures de protecció i prevenció que es detallen al pla (ús de mascareta, distanciament físic i rentat de mans, tossir i esternudar al colze…).

Per poder-se reincorporar els alumnes han de reunir els següents requisits:

    • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
    • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
    • Calendari vacunal al dia.
    • En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència –, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
    • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
    • Malalties cardíaques greus.
    • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
    • Diabetis mal controlada.
    • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.