Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa


Explicació dels continguts de les matèries
1r de Batxillerat
MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES
Matèria comuna d’opció:
FONAMENTS DE LES ARTS I
Fonaments de les Arts és una matèria obligatòria dins de la modalitat del batxillerat artístic. Té com a objecte d’estudi les obres i les produccions artístiques,… Llegeix més»

Batxillerat Humanístic i SocialExplicació dels continguts de les matèries optatives
1r de Batxillerat
MODALITAT HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
Matèries comunes d’opció:
MATEMÀTIQUES APLICADES a les CIÈNCIES SOCIALS I
Es treballen els següents continguts: Nombres reals., polinomis, matemàtica financera: interès simple, interès compost, capitalització i préstecs, funcions, estadística: distribucions bidimensionals, probabilitat: introducció, distribució… Llegeix més»

Batxillerat Científic i TecnològicExplicació dels continguts de les matèries optatives
1r de Batxillerat
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Matèria comuna d’opció:
MATEMÀTIQUES I
Es treballen els següents continguts: Nombres Reals, nombres complexos. Trigonometria, el pla: vectors, rectes, angles, distàncies còniques, polinomis, successions i límits, funcions, introducció a les derivades, estadística: distribucions bidimensionals,… Llegeix més»