CURS ACCÉS A CFGM (CAM)

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CAM)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores.

CONTINGUTS

La distribució de les matèries per àmbits i hores és de 18 hores setmanals (15 de matèries obligatòries + 3 de matèria optativa) en horari de tardes, de dilluns a dijous de 15h a 19’45h.

 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES
Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (COM)
Llengua catalana 2 hores
Llengua castellana 2 hores
Estructures lingüístiques comunes 1 hora
Llengua anglesa (COM) 3 hores
Ciències Socials i ciutadania (SOC)
3 hores
Matemàtiques (CTE) 3 hores
Tutoria i orientació (SOC)
1 hora
MATÈRIA OPCIONAL
Ciències de la naturalesa
3 hores

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10. La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.