PREINSCRIPCIÓ ESO – CURS 2020-2021

Llista Barem

Circular informativa

Preinscripció ESO – Curs 2020-2021

A partir del dimecres 13 i fins el divendres 22 de maig es podrà fer la preinscripció escolar per als ensenyaments d’ESO. Aquest procés, enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, podrà fer-se telemàticament en la seva totalitat per evitar desplaçaments a l’institut com a prevenció davant el coronavirus, i també tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials a la secretaria de l’institut per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic.

A continuació us detallem les informacions i els procediments necessaris que caldrà seguir per fer la preinscripció:

Índex

Qui ha de presentar sol·licitud de preinscripció?

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Quines són les dates per la presentació de la sol·licitud i la documentació?

Quin és el calendari del procés de preinscripció?

Quina documentació cal presentar juntament amb la sol·licitud?

Com puc obtenir el número identificador de l’alumne o alumna (IDALU)?

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud telemàticament?

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud presencialment a la secretaria de l’Institut?

Com ho he de fer per consultar els resultats de la preinscripció?

 

 

Qui ha de presentar sol·licitud de preinscripció?

Cal presentar sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada al centre.

On s’ha de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’ha de presentar en el centre escollit en primera opció.

Quines són les dates per la presentació de la sol·licitud i la documentació?

 • Presentació de sol·licituds telemàticament: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment a la secretaria de l’institut amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Quin és el calendari del procés de preinscripció?

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

Consulteu les llistes dels resultats de la preinscripció al web del centre https://agora.xtec.cat/iesmontsoriu/ o al web Estudiar a Catalunya.

 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre iesmontsoriu@xtec.cat .

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Quina documentació cal presentar juntament amb la sol·licitud?

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació següent, en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc. 

En cas que feu la preinscripció telemàticament a l’institut Montsoriu, haureu d’enviar la documentació escanejada o fotografiada al correu de l’institut Montsoriu iesmontsoriu@xtec.cat .

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

Com puc obtenir el número identificador de l’alumne o alumna (IDALU)? 

En emplenar la sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud telemàticament?

Des de 13.05.2020 fins al  22.05.2020 

El tràmit es fa online a través del portal http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i podeu accedir al formulari mitjançant aquest enllaç: formulari de preinscripció

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 3. També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.
 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla.
 5. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud
 6. Finalment, s’envia el resguard de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida, escanejada o fotografiada, per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, en el nostre cas iesmontsoriu@xtec.cat .
 7. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per què el sol·licitant en tingui constància.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud presencialment a la secretaria de l’Institut?

Si teniu problemes per fer la preinscripció telemàtica, podreu fer-la presencialment a la secretaria de l’institut, entre el dimarts 19 i el divendres 22 de maig, demanant cita prèvia.

Horari d’atenció al públic

De 9:00 h a 13:30 h

Cita prèvia 

Si feu la preinscripció presencialment a la secretaria de l’Institut caldrà que demaneu cita prèvia del 13 al 22 de maig:

Preinscripció presencial amb seguretat

Les famílies que hagueu de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, per tal de fer el tràmit amb total garantia de salut i seguretat, haureu de seguir aquestes instruccions:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Us citarem en intervals de 15 minuts per donar temps de fer el tràmit i la neteja de l’espai. Quan arribeu a l’institut us heu d’esperar al carrer, mantenint la distància de seguretat amb les altres persones que esperen, i us avisarem quan pugueu entrar.
 • Hi haurà un recorregut marcat per accedir i sortir de la secretaria del centre, que haureu de seguir rigorosament.
 • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar.
 • Preferiblement, heu de portar la sol·licitud emplenada des de casa

En aquest enllaç Sol·licitud de preinscripció pdf , us podeu descarregar i omplir la sol·licitud amb l’ordinador o descarregar-la i omplir-la a mà. 

 • Si no us podeu descarregar la sol·licitud d’internet i us cal emplenar-la en paper a l’Institut, tindreu un espai específic per fer-ho i heu de portar el vostre propi bolígraf.
 • Heu de portar mascareta i guants.
 • No poden venir a fer la preinscripció presencialment les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, heu d’autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Com ho he de fer per consultar els resultats de la preinscripció?

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita:

 • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
 • el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa als noms i cognom, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

 

Com ho he de fer si he de presentar una reclamació?

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre iesmontsoriu@xtec.cat .