Programació General Anual 2018-2019

La Programació General Anual (PGA) és el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les tres línies de millora del centre:

• Millora dels resultats educatius

• Millora de la cohesió social

• Reducció de l’absentisme i abandonament escolar

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació.

La PGA és valorada al final de cada curs pels diferents agents del centre, elaborant la Memòria del curs, on es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs i recollint els criteris determinats en el PEC i el PdD.

Programació General Anual 2018-2019