Normativa ESO

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008)
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007)

Currículum

Els continguts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques.

Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d’intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l’adquisició de les altres competències bàsiques.

Més informació

Competències bàsiques

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Competències bàsiques de l’àmbit digital

Competències bàsiques de l’àmbit científicotecnològic

Avaluació del Sistema Educatiu

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Avaluacions del Consell