Normativa Batxillerat

Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012)

Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat (DOGC núm. 5417, de 9.7.2009)

Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats dels batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOG núm. 5287, de 30.12.2008)

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)

Batxibac

Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat.

Reial Decret 102/ 2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010)

Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, per la qual es regula el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols, així com els requisits per a la seva obtenció. (BOE 191, de 7 de agosto de 2010).

Resolució de 4 de novembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació batxiller – baccalauréat corresponents al curs 2015-2016.

Resolució ENS/1219/2015, de 4 de juny, per la qual s’autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Currículum

L’ordenació dels ensenyaments del batxillerat establerta en el Decret 142/2008 té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.
L’ordenació curricular defineix les competències generals i específiques que el jovent ha de desenvolupar i consolidar en acabar el batxillerat.

Més informació

Curs 2015-16: Concreció i desenvolupament del batxillerat