Característiques del centre


L'alumnat

El nostre alumnat és el centre de l’aprenentatge en els tallers multinivell organitzats per intel·ligències múltiples i internivells a l’ESO.

El treball

Fem treball cooperatiu amb l’alumnat en els projectes plurilingües de 8 hores a la setmana fonamentats en el mètode AICLE i ABP (aprenentatge en problemes).

Vincle emocional

Les emocions i les motivacions treball de la resiliència i del vincle emocional entre tutor i alumnat a la tutoria.

Personalització de l'aprenentatge

En les diferències individuals personalitzem l’aprenentatge quant a capacitats, relacions interpersonals i intrapersonals, habilitats, interessos i motivacions.

L'esforç

Premiem l’esforç del treball diari a través del carnet per punts i les sortides premi trimestrals.

L'avaluació

És una eina d’aprenentatge en l’ús de rúbriques com a eina d’avaluació, autoavaluació i coavaluació.

Connectem coneixements

Fem treball competencial en el treball globalitzat per a l’adquisició de competències bàsiques per a la vida: aprenentatge útil, significatiu i transferible.


Darrera modificació: dimarts, 28 agost 2018, 00:38