Documentació alumnat i famílies

Preinscripcions

Documents de matrícula

Matrícula, carta de compromís, drets d’imatge (menors 14 anys, majors 14 anys), recursos digitals (menors 14 anys, majors 14 anys, majors d'edat), domiciliació bancària, optatives multinivell, itineraris 4t, itineraris 1r batxillerat, itineraris 2n batxillerat.

Informació a les famílies.

Recomanació per la compra de l'ordinador.

Documentació pels tràmits

Autorització/Coneixement del dret de vaga

Justificació de faltes d'assistència


Preinscripcions

Les preinscripcions de batxillerat enguany es fan telemàticament. Aquí teniu l'enllaç

Us adjuntem el tríptic i el Protocol on podeu veure un resum del calendari, barems i documentació a aportar.


Documents de matrícula

Si ets un alumne/a nou hauràs de portar la següent documentació de matrícula:

 1. Imprès de matrícula emplenat.
 2. Carta de compromís signada.
 3. Autorització de drets d’imatge emplenada i signada (menors 14 anys, majors 14 anys).
 4. Autorització d'ús i serveis de recursos digitals (menors 14 anys, majors 14 anys, majors d'edat)
 5. Ordre de domiciliació bancària emplenada i signada.
 6. Si et matricules de 1r, 2n o 3r de l'ESO el document de la tria d'optatives multinivell.
 7. Si et matricules de 4t de l'ESO o batxillerat el document de la tria d'itineraris signat (4t1r batxillerat, 2n batxillerat).

Documents addicionals

 1. Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
 2. Fotocòpia de la targeta sanitària.
 3. 2 fotografies mida carnet.
 4. Si no has fet preinscripció, fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal i fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas de matricular-se a un curs igual o superior a 3r de l'ESO. S'haurà de mostrar els originals en fer la matrícula.
 5. Si vens de fora de Catalunya l'historial acadèmic.

Aquí tens altre informació interessant:


Documentació pels tràmits

Instància genèrica

Si heu de fer un tràmit a la secretaria del centre, ​és probable que necessiteu una instància, feu clic en aquest enllaç.

Autorització per a la recollida de documents

Si no podeu tramitar els vostres assumptes personalment, ompliu un model d'autorització per a permetre que una altra persona pugui venir en el vostre lloc a recollir qualsevol documentació. Us podeu baixar un model d'autorització en el següent enllaç.

Sol·licitud d'expedició del títol

Dirigiu-vos a secretaria per sol·licitar, un cop acabats els estudis, l'expedició de la titulació corresponent. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud d'un títol és la següent:

 • Formulari emplenat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Últimes notes.
 • Imprès per a pagar a La Caixa. (s'ha de recollir a secretaria)

Sol·licitud baixa matrícula

Si causeu baixa de l'institut Mont Perdut haureu d'entregar el següent document emplenat.

Beques

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Certificat de coneixement de català (nivell B o C)

Descarregueu-vos aquí la sol·licitud per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística i entregueu-la emplenada a consergeria/secretaria.


Sol·licitud/Autorització/Coneixement del dret de vaga

Aquí teniu els models de sol·licitud, d'autorització/coneixement de vaga: per 3r i 4t d'ESO i per batxillerat.


Justificació de faltes d'assistència

Si heu de faltar o bé ja heu faltat a classe, descarregueu-vos els documents d'avís d'absència futura o retard o bé el de justificació d'absència o retard, segons s'escaigui, empleneu-lo, signeu-lo els pares o mares o tutors legals i porteu-lo a consergeria.

En relació als avisos futurs de faltes hi ha quatre maneres de procedir, cadascú escull la que millor li vagi:

  • No avisar, en aquests cas rebreu SMS d'absències però no li feu cas.
  • Trucada telefònica de les famílies i consergeria ho anota.
  • Entrar directament al clickEdu (anant a gestions... avisos de consergeria).
  • Descarregueu-vos els documents d'avís d'absència futura o retard  i imprimir-lo, o anar a buscar-lo a consergeria. Un cop emplenat portar-lo a consergeria. Llavors administració entrarà l'avís per tal que els professors/es ho poguin veure al passar llista i no s'enviïn SMS's. En aquest cas, aquest document signat ja justifica també l'absència si no et cal adjuntar cap més document, a batxillerat sempre cal adjuntar-lo.

En relació a la justificació de les faltes: què diuen les NOFC (article 6.2.2 Deures de l'alumnat)?

  • Per al batxillerat: es perd el dret a l'avaluació contínua a partir de la cinquena falta sense justificar. La família pot justificar-ne dues per trimestre, la resta s'han de justificar oficialment (metge, notari...) Per tant, què s'ha de fer si es falta? Baixar-se un document de justificació de faltes i imprimir-lo o anar a consergeria. Emplenar-lo i portar-lo signat pel pare/mare o tutor legal a consergeria amb el document oficial adjuntat, si s'escau. Administració justificarà al clickEdu i registrarà tenint en compte si s'ha adjuntat o no el document oficial. 
  • I per a l'ESO? Doncs les NOFC diuen: si faltes més d'un 20% dels dies en una matèria perds el dret d'avaluació contínua (això vol dir uns 30 dies a l'any aproximadament). El procés de justificació és igual que per al batxillerat però no cal document oficial. 


Darrera modificació: divendres, 15 novembre 2019, 22:04