Documentació alumnat i famílies

Preinscripcions

Les preinscripcions de batxillerat enguany es fan telemàticament. Aquí teniu l'enllaç

Us adjuntem el tríptic i el Protocol on podeu veure un resum del calendari, barems i documentació a aportar.


Documents de matrícula

Si ets un alumne/a nou hauràs de portar la següent documentació de matrícula:

 1. Imprès de matrícula emplenat.
 2. Carta de compromís signada.
 3. Autorització de drets d’imatge emplenada i signada (menors 14 anys, majors 14 anys).
 4. Autorització d'ús i serveis de recursos digitals (menors 14 anys, majors 14 anys, majors d'edat)
 5. Ordre de domiciliació bancària emplenada i signada.
 6. Si et matricules de 4t de l'ESO o batxillerat el document de la tria d'itineraris signat (4t1r batxillerat, 2n batxillerat).

Documents addicionals

 1. Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
 2. Fotocòpia de la targeta sanitària.
 3. 2 fotografies mida carnet.
 4. Si no has fet preinscripció, fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal i fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas de matricular-se a un curs igual o superior a 3r de l'ESO. S'haurà de mostrar els originals en fer la matrícula.
 5. Si vens de fora de Catalunya l'historial acadèmic.

Aquí tens altre informació interessant:

Documentació pels tràmits

Instància genèrica

Si heu de fer un tràmit a la secretaria del centre, ​és probable que necessiteu una instància, feu clic en aquest enllaç.

Autorització per a la recollida de documents

Si no podeu tramitar els vostres assumptes personalment, ompliu un model d'autorització per a permetre que una altra persona pugui venir en el vostre lloc a recollir qualsevol documentació. Us podeu baixar un model d'autorització en el següent enllaç.

Sol·licitud d'expedició del títol

Dirigiu-vos a secretaria per sol·licitar, un cop acabats els estudis, l'expedició de la titulació corresponent. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud d'un títol és la següent:

 • Formulari emplenat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Últimes notes.
 • Imprès per a pagar a La Caixa. (s'ha de recollir a secretaria)

Sol·licitud baixa matrícula

Si causeu baixa de l'institut Mont Perdut haureu d'entregar el següent document emplenat.

Beques

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Certificat de coneixement de català (nivell B o C)

Descarregueu-vos aquí la sol·licitud per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística i entregueu-la emplenada a consergeria/secretaria.

Autorització/Coneixement del dret de vaga

Aquí teniu els models d'autorització/coneixement de vaga: per 3r i 4t d'ESO i per batxillerat.

Justificació de faltes d'assistència

Si heu de faltar o bé ja heu faltat a classe, descarregueu-vos els documents d'avís d'absència futura o retard o bé el de justificació d'absència o retard, segons s'escaigui, empleneu-lo, signeu-lo els pares o mares o tutors legals i porteu-lo a consergeria.

En relació als avisos futurs de faltes hi ha tres maneres de procedir, cadascú escull la que millor li vagi:

  • Trucada telefònica de les famílies i consergeria ho anota.
  • Entrar directament al click Edu (anant a gestions... avisos de consergeria).
  • Omplir el document d'avís futur d'absències i imprimir-lo, o anar a buscar-lo a consergeria. Un cop emplenat portar-lo a consergeria. Llavors administració entrarà l'avís per tal que els professors/es ho poguin veure al passar llista i no s'enviïn SMS's. En aquest cas, aquest document signat ja justifica també l'absència si no et cal adjuntar cap més document.

En relació a la justificació de les faltes: què diuen les NOFC (article 6.2.2 Deures de l'alumnat)?

  • Per al batxillerat: 0,25 menys per falta no justificada fins a un màxim de 2 punts i la família pot justificar-ne dues. La resta s'han de justificar oficialment (metge, notari...) Per tant, què s'ha de fer si es falta? Baixar-se un document de justificació de faltes i imprimir-lo o anar a consergeria. Emplenar-lo i portar-lo signat pel pare/mare o tutor legal a consergeria amb el document oficial adjuntat, si s'escau. Administració justificarà al clickEdu i registrarà tenint en compte si s'ha adjuntat o no el document oficial. 
  • I per a l'ESO? Doncs les NOFC diuen: si faltes més d'un 20% dels dies en una matèria perds el dret d'avaluació contínua (això vol dir uns 30 dies a l'any aproximadament). El procés de justificació és igual que per al batxillerat però no cal document oficial. 


Darrera modificació: dimarts, 18 juny 2019, 12:54