SIEI/USEE

USEE

Què és una USEE?

Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són unitats de recursos per facilitar que els alumnes amb manca d’autonomia a causa de discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, puguin participar en entorns escolars ordinaris. 


Els professionals assignats a aquestes unitats han d’atendre entre 5 i 8 alumnes. Han de prioritzar el suport professorat del grup ordinari, mitjançant l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació en les activitats de l’aula ordinària. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho facin indispensable.

Com és la nostra USEE?
 • Tipologia de l'alumnat: Alumnes amb perfil TGD (TEA) (Transtorns Generalitzats del Desenvolupament - Transtorns de l'Espectre Autista) i Trastorn Bipolar.

Objectius

Afavorir la seva autonomia i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individualitzat. Serà l’equip docent qui establirà els criteris per a l’atenció i l’avaluació d’aquest alumnat treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat de la USEE.

El pla d'acollida

Es realitza un Pla d'acollida per a l’alumne/a durant els primers dies d’assistència al centre (entre 15 dies i un mes, aproximadament, segons les necessitats de l’alumne/a) on l’horari d’entrada i sortida al centre pot ser diferent a la resta d’alumnes.

L’objectiu del pla d’acollida és que l’alumne tingui una progressiva adaptació al nou entorn: als companys, espais, serveis i al professorat i tutors/es.

Si durant aquest temps l’alumne mostra una progressiva adaptació, s’amplia l’horari, en cas contrari es manté l’horari
reduït fins aconseguir una correcta adaptació.

Coordinació
 • Professorat implicat: orientadors/es, vetlladors/es, professors/es.
 • Vetlladors/Educadors: vetalladors específics.
 • Serveis externs: EAP, CSMIJ, CRP, Hospitals de Dia, altres professionals o associacions
 • Comissió d’atenció a la diversitat. Reunió setmanal on es prenen decisions educatives respecte a la gestió i l’atenció dels alumnes i recursos de suport del centre.
 • Pares: comunicació freqüent mitjançant agendes, telèfon, mail i entrevistes.
Programació: Pla individualitzat i suports

Un pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions
singulars i complexes de determinats alumnes.

Tots els alumnes de la USEE tenen un PI on s’especifiquen objectius i continguts curriculars, així com horaris i suports. Els alumnes aprenen a l’aula ordinària amb l’acompanyament d’un vetllador, d’un educador o d’un psicopedagog, depenent del cas i de les necessitats de l’alumne.

Primera hora: atenció individual


Cada dia a primera hora fem una atenció individual. Parlem de com ha anat el dia anterior, el cap de setmana, mirem agendes, notes i deures.

Treballem àmbits curriculars i d’habilitats socials. 

Treballem projectes específics on desenvolupem competències curriculars de manera manipulativa. Hem creat el nostre blog on pengem totes les activitats manipulatives que realitzem: la fàbrica de la imaginació.

Projectes

 • Habilitats socials: plantegem dilemes morals, treballem conflictes, gestió i control dels estats emocionals, el coneixement de l’altre, la tolerància a la frustració, l’espera.
 • Ritme verds: taller de cuina
 • Les plantes de direcció
 • El cinefòrum: treball de valors i drets humans a través de la visualització de pel·lícules
 • La frase de la setmana de la setmana: arran del conte d’educació emocional del Gust per la lectura. Es penja fora de l’aula
 • Fotografia: ex. El nostre institut
 • Realització de diferents manualitats: ex. portallapis
 • El blog de la USEE.Darrera modificació: diumenge, 26 agost 2018, 17:10