Tutoria compartida

Tutoria compartida


A l'INS Mont Perdut apliquem dos tipus de tutoria per tal de poder fer un seguiment de l'alumnat el més personalitzat possible, la tutoria grupal i la tutoria individual. Per tant, tot alumne té 2 tutors, individual i grupal. Cadascun té funcions diferenciades però complementàries i el flux d'informació entre ells és constant.

- Tutoria Grupal: Es tracta en sessions setmanals d'una hora amb tot el grup-classe per tal de treballar els següents punts:
 • Fer el seguiment de tota la promoció.
 • Canalitzar i donar resposta a les necessitats col·lectives.
 • Després del tutor individual, el tutor grupal és el següent responsable de l’alumne enfront la comunitat educativa. En moments de crisis o situacions de conflicte i davant l’absència del tutor individual de l’alumne es dirigirà al/la cap d’Estudis per a informar-lo/la i trobar vies de solució.
 • Coordinar el PAT d’un nivell educatiu amb els altres tutors grupals.
- Tutoria individual: El tutor individual és el principal referent de l’alumne en el centre i a part de les hores de docència que aquest professor/a fa d’una assignatura en concret i que també contacta amb els seus alumnes tutoritzats, coincideixen diàriament durant 30 minuts a l’activitat transversal de Gust per la Lectura. Entre las funciones principals d’aquesta figura destaquen les següents:
 • És el primer orientador de l’alumne al Centre. Per tant, ha de promoure una veritable relació interpersonal amb els seus “alumnes tutorands” amb els quals ha d’establir un clima de confiança i de comunicació, garantint la confidencialitat professional.
 • És el primer mediador de l’alumne davant situacions conflictives. Ha d’ajudar-lo a trobar solucions positives i informar a la comissió de convivència de les actuacions realitzades amb l’alumne i la família.
 • És el referent adult i guia-orientador de l’alumne. Ha d’ajudar a augmentar l’autoestima de l’alumnat i destacar els aspectes positius de la seva personalitat, per a millorar seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment acadèmic.
 • És l’encarregat de gestionar la sessió de tutoria individual (1/2 h. setmanal) . Aquest moment serveix per transmetre missatges, informacions, constatar l’estat d’ànim, fer comentaris i reflexions personals, etc. Per dur a terme un bon control de les faltes dels alumnes cada tutor individual rep setmanalment un full - resum amb les faltes d’assistència, deures, material, etc. acumulades de seus tutorands.
 • És un clar guia i orientador en el procés d’aprenentatge de l’alumne: l’ajuda i orienta en la planificació i realització de les tasques escolars i en la tria de les matèries optatives, d’acord amb els seus interessos i capacitats.
 • És un clar transmissor d’informació de caràcter general. Els manté al corrent de les normes de funcionament i de tots els esdeveniments i activitats del Centre.
 • És un bon coneixedor de la situació personal i familiar de cada alumne /a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.
 • És el vincle de comunicació entre el centre i les famílies. Mitjançant les entrevistes personals manté informats als pares, en relació a:
- Rendiment acadèmic.
- Assistència i puntualitat a les classes.
- Incidències/ expulsions.
- Materials que fa falta portar per a treballar a les aules (llibres, quaderns, material esportiu...)
- L’estat d’ànim i motivació cap a l’estudi.
 • És el responsable de gestionar les notes dels seus tutorands a les Juntes d’avaluació.
 • També acorda conjuntament amb l’equip docent, quines observacions queden consensuades i s’han de transmetre a l’alumne i a seva família.Darrera modificació: diumenge, 26 agost 2018, 17:05