Matrícula alumnat nou

ESO

Termini finalitzat

BATXILLERAT

Termini finalitzat

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ ALUMNAT NOU INGRÉS CURS 2020-2021

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Es recorda que degut a l’estat excepcional que estem vivint, COVID-19, es recomana que totes les matrícules es gestionin de forma electrònica. MOLTES GRÀCIES.

Procediment per fer la formalització de la matrícula de continuïtat:

 

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions i carta de compromís annexos al formulari.
 1. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_GM_NOM COGNOMS_CURS a l’adreça de correu següent:

gmmatricula@insmollet.cat

Adjuntar en aquest correu, a més del formulari i les autoritzacions, la

documentació següent (escanejada o fotografiada):

 • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana.
 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc.
 • Fotocopia DNI.
 • Fotocopia Targeta Sanitària.
 • Si l’alumne es matrícula en un d’aquests cicles DUAL (document)
  • EE10 – Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • FM20 – Mecanització
  • IM10 – Manteniment
  • QU20 – Operacions de laboratori
  • TM10 – Electromecànica de Vehicles
  • TM20 – Carrosseria
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Justificant del pagament de les quotes de materials
 • Pagament AMPA (voluntari)
 • Sol·licitud de convalidació (amplia la informació)
 1. Fer el pagament mitjançant per transferència bancaria al compte corrent següent:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: Si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590).                      

En l’apartat CONCEPTE es imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 

 1. Enviar el justificant bancari del pagament responent al correu que secretaria ha habilitat (gmmatricula@insmollet.cat) No enviar el justificant en un correu nou per tal de no perdre les dades de l’alumne de la matrícula.

 

En el cas EXCEPCIONAL de no poder realitzar el tràmit telemàticament, es pot realitzar la formalització de la matrícula de forma presencial i només es podrà accedir al centre demanant CITA PRÈVIA a l’aplicació habilitat a tal efecte. En aquest cas, s’hauran de portar tots els documents emplenats i signats per gestionar la matrícula a secretaria. La matrícula cal que la realitzi el tutor/a de l’alumne en cas de que l’alumne sigui menor d’edat, o una altre persona major d’edat amb l’autorització de tràmits degudament omplerta i signada. Si l’alumne és major d’edat, la formalització de la matrícula l’ha de fer l’alumne o la persona autoritzada per l’alumne amb el document d’autorització corresponent.

 

(INFORMEM QUE EL CENTRE NO DISPOSARÀ DE SERVEI DE FOTOCÒPIES)

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i comprensió.

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

GRAU SUPERIOR ALUMNAT NOU INGRÉS CURS 2020-2021

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE

Es recorda que degut a l’estat excepcional que estem vivint, COVID-19, es recomana que totes les matrícules es gestionin de forma electrònica. MOLTES GRÀCIES.

Procediment per fer la formalització de la matrícula de continuïtat:

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions i carta de compromís annexos al formulari.
 1. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_GS_NOM COGNOMS_CURS a l’adreça de correu següent:

gsmatricula@insmollet.cat

Adjuntar en aquest correu, a més del formulari i les autoritzacions, la

documentació següent (escanejada o fotografiada):

 • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana.
 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc.
 • Fotocopia DNI.
 • Fotocopia Targeta Sanitària.
 • Document DUAL (document)
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Pagament taxes del Departament d’Educació (*)
 • Justificant del pagament de les quotes de materials
 • Pagament AMPA (voluntari)
 • Sol·licitud de convalidació (amplia la informació)

(*)TAXES I BONIFICACIONS

 

 1. Fer el pagament mitjançant per transferència bancaria al compte corrent

següent:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: Si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590).                      

 

En l’apartat CONCEPTE es imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 

 1. Enviar el justificant bancari del pagament responent al correu que secretaria ha habilitat (gsmatricula@insmollet.cat) No enviar el justificant en un correu nou per tal de no perdre les dades de l’alumne de la matrícula.

 

En el cas EXCEPCIONAL de no poder realitzar el tràmit telemàticament, es pot realitzar la formalització de la matrícula de forma presencial i només es podrà accedir al centre demanant CITA PRÈVIA a l’aplicació habilitat a tal efecte. En aquest cas, s’hauran de portar tots els documents emplenats i signats per gestionar la matrícula a secretaria.

En aquest cas, els/les alumnes majors d’edat o que facin 18 anys l’any 2020 podran realitzar la matrícula.

En el cas de no poder realitzar la matrícula personalment, s’haurà d’autoritzar a una persona major d’edat per realitzar el tràmit mitjançant el següent document.

 

(INFORMEM QUE EL CENTRE NO DISPOSARÀ DE SERVEI DE FOTOCÒPIES)

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i comprensió.

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

 

PFI
MATRÍCULA PFI (PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ) CURS 2020-2021

 

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DEL 1 AL 10 DE SETEMBRE

Es recorda que degut a l’estat excepcional que estem vivint, COVID-19, es recomana que totes les matrícules es gestionin de forma electrònica. MOLTES GRÀCIES.

Procediment per fer la formalització de la matrícula de continuïtat:

 

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions i carta de compromís annexos al formulari. document
 1. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_PFI_NOM COGNOMS_CURS a l’adreça de correu següent:

pfimatricula@insmollet.cat

Adjuntar en aquest correu, a més del formulari i les autoritzacions, la

documentació següent (escanejada o fotografiada):

 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc.
 • Fotocòpia DNI/NIE
 • Fotocòpia Llibre de família
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Pagament AMPA (voluntari)

 

En el cas EXCEPCIONAL de no poder realitzar el tràmit telemàticament, es pot realitzar la formalització de la matrícula de forma presencial i només es podrà accedir al centre demanant CITA PRÈVIA a l’aplicació habilitat a tal efecte. En aquest cas, s’hauran de portar tots els documents emplenats i signats per gestionar la matrícula a secretaria. La matrícula cal que la realitzi el tutor/a de l’alumne en cas de que l’alumne sigui menor d’edat, o una altre persona major d’edat amb l’autorització de tràmits degudament omplerta i signada. Si l’alumne és major d’edat, la formalització de la matrícula l’ha de fer l’alumne o la persona autoritzada per l’alumne amb el document d’autorització corresponent.

 

(INFORMEM QUE EL CENTRE NO DISPOSARÀ DE SERVEI DE FOTOCÒPIES)

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i comprensió.

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

 

MODIFICACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA EN CICLES FORMATIUS

L’alumnat, o qui tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls o unitat formatives, per escrit i per una sola vegada, al director del centre. Cal presentar una sol·licitud juntament amb la documentació que ho justifiqui.

Renúncia total o parcial a la matrícula

Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

 • Malaltia o accident de l’alumne o de familiars
 • Atenció a familiars
 • Maternitat o paternitat
 • Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball
 • Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

Els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula

En els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

 • Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
 • No perdre la qualificació obtinguda en les unitats formatives superades.
 • No se li computen les convocatòries de les unitats formatives no qualificades.
 • En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació en centre de treball efectivament realitzades.
Arxius generals: