Matrícula alumnat nou

ESO

Termini finalitzat

BATXILLERAT

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

DEL 12 AL 16 DE JULIOL

La matrícula es formalitzarà de forma telemàtica.

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions i carta de compromís annexos al formulari.

 2. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_BAT_NOM_COGNOMS_CURS a l’adreça electrònica següent:

btxmatricula@insmollet.cat

Documentació que es requerirà (en format electrònic l’arxiu ha d’estar preferiblement en pdf o excepcionalment en jpg)

 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc

 • Formulari de matrícula

 • Carta de compromís
 • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana.
 • DNI alumne/a
 • DNI tutors legals si l’alumne és menor d’edat
 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Pagament quotes, el pagament es farà mitjançant transferència bancaria al compte corrent següent:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590)

En l’apartat CONCEPTE és imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 • Pagament AMPA (voluntari)
 1. Secretaria, una vegada verificat la documentació, enviarà el resguard de matrícula com a document de verificació per a la família.

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, 
es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert: DEL 12 AL 16 DE JULIOL

La matrícula es formalitzarà de forma telemàtica:

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions, acceptació DUAL i carta de compromís annexos al formulari.
 2. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_GM_NOM_COGNOMS_CURS a l’adreça electrònica següent:

gmmatricula@insmollet.cat

Documentació que es requerirà (en format electrònic l’arxiu ha d’estar preferiblement en pdf o excepcionalment en jpg)

 • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de nota dels estudis que donin accés al cicle (ESO, PFI,  prova d’accés, etc)
 • Certificat de notes amb la mitjana només pels alumnes que demanin beca.
 • Formulari de matrícula
 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc.
 • DNI alumne/a
 • DNI dels tutors si és menor d’edat
 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Carta de compromís
 • Acceptació condicions DUAL (vídeo explicatiu de la DUAL)
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Pagaments de quotes materials        ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590)

En l’apartat CONCEPTE és imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 • Pagament AMPA (voluntari)

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

 1. Secretaria, una vegada verificat la documentació, enviarà el resguard de matrícula com a document de verificació per a la família.

 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

L’alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert: DEL 19 AL 23 DE JULIOL (fins les 12 hores)

La matrícula es formalitzarà de forma telemàtica:

 1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions, acceptació DUAL i carta de compromís annexos al formulari.
 2. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_GS_NOM_COGNOMS_CURS a l’adreça electrònica següent:

gsmatricula@insmollet.cat

Documentació que es requerirà (en format electrònic l’arxiu ha d’estar preferiblement en pdf o excepcionalment en jpg)

 • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de nota dels estudis que donin accés al cicle (Batxillerat, grau mitjà, prova d’accés, etc)
 • Certificat de notes amb la mitjana només pels alumnes que demanin beca.
 • Formulari de matrícula
 • 1 Fotografia tipus carnet amb fons blanc.
 • DNI alumne/a
 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Carta de compromís
 • Acceptació condicions DUAL (vídeo explicatiu de la DUAL)
 • Si l’alumne és NEE, fotocòpia de l’informe de l’EAP i original
 • Pagaments de taxes i quotes materials (només les taxes tenen bonificacions)

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590)

En l’apartat CONCEPTE és imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

 1. Secretaria, una vegada verificat la documentació, enviarà el resguard de matrícula com a document de verificació per a la família.
PFI

Del 1 al 10 de setembre de 2021

 

MODIFICACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA EN CICLES FORMATIUS

L’alumnat, o qui tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls o unitat formatives, per escrit i per una sola vegada, al director del centre. Cal presentar una sol·licitud juntament amb la documentació que ho justifiqui.

Renúncia total o parcial a la matrícula

Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

 • Malaltia o accident de l’alumne o de familiars
 • Atenció a familiars
 • Maternitat o paternitat
 • Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball
 • Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

Els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula

En els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

 • Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
 • No perdre la qualificació obtinguda en les unitats formatives superades.
 • No se li computen les convocatòries de les unitats formatives no qualificades.
 • En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació en centre de treball efectivament realitzades.
Arxius generals: