Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

Els centres educatius han d’elaborar les Normes d’Organització i Funcionament de Centre,  d’acord la resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019. Aquestes normes fan referència a l’article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol. Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

A més, els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa, entesos com a motors de canvi i de millora de la qualitat, han de quedar recollits en les normes d’organització i funcionament i, específicament, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent. El director o directora del centre impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre, les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar– i vetlla perquè s’apliquin.

Arxius: