General

Matèries comunes Matèries comunes d’opció Modalitat de ciències i tecnologia
•         Llengua Catalana i Literatura

•         Llengua Castellana i Literatura

•         Llengua Estrangera: Anglès

•         Educació Física

•         Filosofia

•         Ciències per al Món Contemporani

•         Història

•         Història de la Filosofia

•         Treball de Recerca

•      Matemàtiques
Modalitat d’humanitats i ciències socials
•      Llatí

•      Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Modalitat d’arts
•      Fonaments de les Arts
Matèries de modalitat
Modalitat de ciències i tecnologia •         Biologia

•         Ciències de la Terra i del Medi Ambient

•         Dibuix Tècnic

•         Física

•         Química

•         Tecnologia Industrial

Modalitat d’humanitats i ciències socials •         Economia de l’Empresa I

•         Economia de l’Empresa II

•         Geografia

•         Història de l’Art

•         Història del Món Contemporani

•         Literatura Castellana

•         Literatura Catalana

•         Literatura Universal

Modalitat d’arts •         Cultura Audiovisual I

•         Cultura Audiovisual II

•         Dibuix Artístic I

•         Dibuix Artístic II

•         Dibuix Tècnic I

•         Dibuix Tècnic II

•         Disseny

Matèries específiques
•         Psicologia (modalitat de ciències socials)

•         Sociologia (modalitat de ciències socials)

•         Tècniques d’Expressió Graficoplàstica (modalitat d’arts)

Número d’hores que es fan de cada matèria:  http://batxillerat distribució hores.pdf

Competències generals del batxillerat
Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

•      Competència comunicativa

•      Competència en gestió i tractament de la informació

•      Competència digital

•      Competència en recerca

•      Competència personal i interpersonal

•      Competència en el coneixement i interacció amb el món