Projecte Impuls

El curs 2006-2007, l’institut Miquel Bosch i Jover va iniciar un projecte de diversificació curricular-aula oberta, que es va anomenar “Projecte Brúixola” i que va tenir continuïtat durant 12 anys.

El projecte Brúixola, destinat a aquell col·lectiu d’alumnes de 4t d’ESO desmotivats o amb dificultats per seguir els continguts de l’aula ordinària, continua des del curs 2018-1019 amb el nom de «Projecte Impuls» i nous aires de renovació, seguint el corrent d’innovació pedagògica actual. Aquesta mesura d’atenció a la diversitat continúa pretenent motivar en grup reduït aquests alumnes per tal d’obtenir el graduat d’ESO i orientar-los cap a algun CFGM o cap a la inserció en el món laboral.

Ambdós projectes no haguessin estat possibles sense el suport de tota la comunitat educativa de l’institut, de les famílies, de l’ajuntament d’Artés i de les empreses col·laboradores del municipi que, any darrera any, acullen i tutoritzen els alumnes del projecte durant 12 hores lectives setmanals.

L’èxit d’aquest programa és degut a l’aplicació d’una metodologia didàctica més funcional, significativa i transversal. La valoració de tots aquests anys és molt positiva ja que hi ha hagut sempre un alt índex d’aprovats (superior al 75%).

L’organització curricular i l’horari de permanència en el centre és diferent de la resta d’alumnes ja que es comparteix l’escolaritat ordinària, a càrrec de l’equip docent del projecte, amb la formació externa tutelada, a càrrec de les empreses col·laboradores.

Durant les 18 hores setmanals de formació al centre, l’equip docent del projecte ofereix:

  • Adaptació curricular de totes les matèries, encaminada a assolir les competències bàsiques de l’ESO.
  • Un treball d’habilitats de caràcter pràctic i de tipus social.
  • Seguiment acurat dels continguts i metodologia especial per a l’avaluació.

Per a la formació externa tutelada, un total de 12 hores setmanals, s’estableix un conveni de col·laboració trimestral, amb alguna de les empreses col·laboradores del municipi integrades en algun dels següents àmbits:

  • Reparació de vehicles
  • Perruqueria i estètica
  • Botiga-magatzem
  • Agricultura-ramaderia
  • Manteniment : aigua-gas-electricitat
  • Restauració-alimentació
  • Serveis a la comunitat (és obligatori durant un trimestre)

amb l’objectiu de conèixer la realitat del món laboral, fomentant el sentit de la responsabilitat i el desenvolupament de la maduresa personal, fent-los valorar les possibilitats de formació que el centre escolar els ofereix i ajudant-los a millorar hàbits i comportaments que els preparin com a ciutadans participatius en la vida laboral, cultural i social.