Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Actualment l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada ofereix el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior adreçat les persones que posseeixin el títol de tècnic i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

L’horari de classes del curs és de dilluns a divendres, de 8 a 13:30 del matí.

Matèries comunes a cursar:
Anglès
Llengua catalana
Llengua castellana
Matemàtiques

Matèries optatives:
Bioquímica
Economia
Tecnofísica