Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

L’Institut Milà i Fontanals d’Igualada ofereix, a partir del curs 2019-20, el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà adreçat les persones que no posseeixen els requisits d’accés.

L’horari de classes del curs és de dilluns a dijous, de 16 a 20:30 i el divendres de 16 a 18h de la tarda.

La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:

 Matèries obligatòries
 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)
  • Llengua catalana: 2 hores
  • Llengua castellana: 2 hores
  • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s’avalua conjuntament amb llengua catalana)
 • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
 • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
 • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
 • Matemàtiques: 3 hores (CTE)
Total d’hores obligatòries: 15

 

Matèries opcionals
 • Tecnologia: 3 hores (CTE)
Total d’hores optatives: 3
Total d’hores de curs: 18

 

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.