Carta de compromís educatiu

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, Sílvia Fernández Recalde, com a directora de l’Institut Mediterrània, i ……………………………………………………………………………………………………….. (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….a la localitat del Vendrell amb data:……………………………………., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els següents acords:

Per part del centre

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 4. Informar  la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 5. Informar la família i alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats especifiques de l’alumne o l’alumna i mantenir-ne informada la família.
 7. Mantenir comunicació regular amb la família.
 8. Comunicar a les famílies les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre i qualsevol altre circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i el contingut si s’escau

Per part de la família

 1. Instar el fill o filla a respectar i complir les normes específiques de funcionament del centre que s’adjunten a la carta de compromís, i en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 3. Vetllar perquè el fill o filla disposi de tot el material necessari per realitzar les activitats.
 4. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 5. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 6. Vetllar perquè el fill o filla disposi de tot el material necessari per realitzar les activitats acadèmiques (llibres, llibretes, làmines),
 7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos i continguts de la carta si s’escau.
 12. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu

Signatura: