Criteris de qualificació

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MATÈRIES DE 1R DE BATXILLERAT
MATÈRIA Avaluacions trimestrals Recuperacions trimestrals Càlcul de la nota mitjana del curs Hi ha exàmen final de la materia Avaluació extraordinària
Llengua Catalana Proves de continguts i  de les lectures  90% de la nota final. Proves orals, comentaris, treballs,participació activa i l’actitud, el 10% Recuperació per trimestres al final del curs Mitjana aritmètica dels tres trimestres No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents Setembre. Examen de tota la matèria que s’ha impartit durant el curs
Llengua Castellana 80% de la nota d’exàmens, 10% prova llibre lectura obligatòria i 10% activitats No hi ha recuperacions trimestral, es recupera a la final de juny Mitja de les 3 avaluacions No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents Setembre. Examen de tota la matèria que s’ha impartit durant el curs
Llengua Anglesa 20%: Listening

20%: Reading (cal treure un mínim de 3 en les proves dels llibres de lectura)

20%: Speaking

20%: Writing (Cal fer les redaccions i treure un mínim de 3 per aprovar la matèria)

20%: Gramàtica i vocabulari

Quan s’aprova un trimestre, es recupera l’anterior. Pel que fa a la nota de final de curs, com que es tracta d’una avaluació contínua, el percentatge dels tres trimestres serà el següent:

1er trimestre: 20%

2on trimestre: 30%

3er trimestre: 50%

No hi ha examen final, l’avaluació és contínua Setembre. Examen de tota la matèria que s’ha impartit durant el curs.
FILOSOFIA 2 proves trimestrals (75%).

Exercicis, activitats, participació als debats, mostra de fotofilosofia, etc. (25%)

No hi ha recuperacions trimestral durant el curs. Mitjana aritmètica. Tots els trimestres compten per igual. A final de curs s la mitjana és <5 es manté la nota dels trimestres aprovats i es fa la recuperació dels trimestres pendents. Setembre. Examen de tota la matèria.
EDUCACIÓ FÍSICA Participació a les classe, execució correcta dels exercicis, esforç, autosuperació i compliment de les normes de l’assignatura 60%. Exàmens pràctics 30%. Treball teòric 10%. Avaluació contínua l’alumne recupera el trimestre suspès amb un 5 de nota del següent. Mitja de les 3 avaluacions No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Setembre. Examen pràctic i treballs teòrics que s’han impartit durant el curs.
MATEMÀTIQUES Es calcula la mitjana aritmètica dels exàmens realitzats. si Mitjana aritmètica dels tres trimestres  aprovats. No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Setembre. Examen de tota la matèria. 100% prova escrita.
FÍSICA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principi de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. Es farà una recuperació al juny de tota la matèria.

100% prova escrita.

Setembre. Examen de tota la matèria. 100% prova escrita.
QUÍMICA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principis de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. Es farà una recuperació al juny de tota la matèria.

100% prova escrita.

Setembre. Examen de tota la matèria. 100% prova escrita
BIOLOGIA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principi de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. Es farà una recuperació al juny de tota la matèria.

100% prova escrita.

Setembre. Examen de tota la matèria. 100% prova escrita
TECNOLOGIA 100% examen Cada trimestre hi ha la possibilitat de recuperar el trimestre anterior Mitjana aritmètica. Tots els trimestres compten per igual. No Un examen de tot el curs
DIBUIX TÈCNIC 70% Exàmens

30% Làmines

Una per cada trimestre Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4 No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Setembre. Exàmen de tota la

matèria amb diferents exercicis.

CIÈNCIES DEL MÓN 70% Exàmens

30% Tasques

A principi  de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. Es farà una recuperació al juny de tota la matèria.

100% prova escrita.

Setembre. Examen de tota la matèria. 100% prova escrita
HISTÒRIA MÓN CONT Que  la mitjana dels examens sigui superior a cinc. Es sumarà fins a 2 punts els treballs realitzats, que son obligatoris. No hi ha recuperacions trimestrals.  Es recupera a la final. Mitja de les 3 avaluacions ( dues han d’estar aprovades per fer la mitja). No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Setembre . Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
PSICOLOGIA Una prova al finalitzar ada tema (60 %)

Treballs individuals i  grupals (40%)

Avaluació continuada Mitjana aritmètica. Tots els trimestres compten per igua A final de curs s la mitjana és <5 es manté la nota dels trimestres aprovats i es fa la recuperació dels trimestres pendents. Setembre. Examen de tota la matèria
SOCIOLOGIA Una prova al finalitzar ada tema (60 %)

Treballs grupals (40%)

Avaluació continuada Mitjana aritmètica. Tots els trimestres compten per igua A final de curs s la mitjana és <5 es manté la nota dels trimestres aprovats i es fa la recuperació dels trimestres pendents. Setembre. Examen de tota la matèria
MACS es calcula amb la mitjana aritmètica dels exàmens realitzats. L’alumne que hagi suspès el primer, el segon o el tercer trimestre podrà examinar-se de la part suspesa . La qualificació final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres, amb tots aquests aprovats. No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. L’alumne que hagi obtingut com a nota final suspès en la qualificació global haurà de recuperar la matèria.
ECONOMIA EMPRESA Aprovar tots els parcials per fer la mijana.  80% de la nota Exàmen 20% de la nota Exercicis No hi ha recuperacions trimestrals.  Es recupera a la final. Mitja de les 3 avaluacions (han d’estar aprovades per fer la mitja). No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents Setembre . Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
LLATÍ Els exàmens de continguts equivalen al 90% i les proves orals, traduccions i participació al 10% Avaluació contínua. Cal aprovar el tercer trimestre per recuperar els anteriors. Primer trimestre 20%. Segon trimestre 30%. Tercer trimestre 50%. No. Hi ha una recuperació dels continguts no aprovats. Setembre. Examen dels continguts de tot el curs.
ESTADA A L’EMPRESA Al tercer trimestre.

100% seguiment de l’alumne a l’empresa

No 100% avaluació de l’empresa mitjançant el quadern de seguiment de l’alumne. No

 

 

ALUMNES QUE CURSEN 2N DE BATXILLERAT: RECUPERACIÓ DE LES MATÈRIES PENDENTS DE 1R DE BATXILLERAT
MATÈRIA Avaluacions Càlcul de la nota Avaluació extraordinària
Llengua Catalana Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
Llengua Castellana Examen de tota la matèria a la prova extraordinària a la data prevista. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
Llengua Anglesa Prova que es durà a terme a la data prevista.. A més a més, el fet d’aprovar el 2n curs de Batxillerat implica directament la recuperació de l’assignatura de 1r, ja que es tracta d’una avaluació contínua.La nota màxima de recuperació serà d’un 5. 20%: Listening

20%: Reading

20%: Speaking

20%: Writing (Cal fer les redaccions i treure un mínim de 3 per aprovar la matèria)

20%: Gramàtica i vocabulari

L’alumne que no aprovi durant el curs pot presentar-se a l’ examen d’avaluació extraodinària, que té els mateixos criteris.
FILOSOFIA Un exàmen en el mes de febrer 100% de la nota de l’examen 100% de la nota de l’examen
EDUCACIÓ FÍSICA Prova física un 70% i treball escrit 30% al febrer Càlcul de les dues notes de la prova física i del treball escrit L’alumne que no aprovi durant el curs pot presentar-se a l’exàmen d’avaluació extraordinària.
MATEMÀTIQUES Un exàmen en el mes de febrer 100% de la nota de l’examen Un exàmen en el mes de Junio
FÍSICA Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
QUÍMICA Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
BIOLOGIA Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
TECNOLOGIA Examen de tota la matèria 100% la nota de l’examen. 100% la nota de l’examen.
DIBUIX Dos exàmens: Uno de geometria plana i i un’altre del sistema axonomètric. 100% la nota de l’exàmen 100% la nota de l’exàmen
CIÈNCIES DEL MÓN Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
HISTÒRIA MÓN CONT Dues proves escrites (una a finals de gener i l’altra a principis d’abril) i dossier d’exercicis. Mitja dels dos exàmens i mitja dels dos dossiers. La prova escrita té un valor del 60% i els exercicis del 40%. L’alumne que no aprovi durant el curs pot presentar-se a l’ exàmen d’avaluació extraodinària. En cas que no hagi presentat anteriorment els dossiers els haurà de presentar abans de la prova extraordinària.
PSICOLOGIA Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% la nota de l’examen Examen de tota la matèria durant el mes de juny
SOCIOLOGIA Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% la nota de l’examen Examen de tota la matèria durant el mes de juny
MACS Un exàmen en el mes de febrer 100% de la nota de l’examen Un exàmen en el mes de Junio
ECONOMIA EMPRESA Dues proves escrites (una a finals de gener i l’altra a principis d’abril) i dossier d’exercicis. Mitja dels dos exàmens i mitja dels dos dossiers. La prova escrita té un valor del 80% i els exercicis del 20%. L’alumne que no aprovi durant el curs pot presentar-se a l’ exàmen d’avaluació extraodinària. En cas que no hagi presentat anteriorment els dossiers els haurà de presentar abans de la prova extraordinària.
LLATÍ Examen de tota la matèria durant el segon trimestre. 100% de la nota de l’examen. 100% de la nota de l’examen.
ESTADA A L’EMPRESA Al tercer trimestre.

100% seguiment de l’alumne a l’empresa

100% seguiment de l’alumne a l’empresa

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MATÈRIES DE 2N DE BATXILLERAT
MATÈRIA Avaluacions trimestrals Recuperacions trimestrals Càlcul de la nota mitjana del curs Hi ha exàmen final de la materia Avaluació extraordinària
Llengua Catalana Exàmens+lectura → 90%

Procediments+actitud → 10%

[-0.1 punts per falta]

No hi ha recuperacions trimestrals. Avaluació contínua. Mitjana dels tres trimestres El tercer ha d’estar aprovat obligatòriament.

Hi ha d’haver almenys dos trimestres aprovats.

No. Hi ha recuperació  de tota la matèria. Juny. Examen de tota la matèria.
Llengua Castellana 80% conceptes i coneixements avaluables per exàmens. 20% Participació activa i feina de classe.

[-0.1 por falta]

No hi ha recuperacions trimestrals. Mitjana aritmètica de les tres notes dels trimestres. Dos trimestres han d’estar aprovats. No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny. Examen de tota la matèria.
Llengua Anglesa 20%: Listening

20%: Reading

20%: Speaking

20%: Writing (Cal fer les redaccions i treure un mínim de 3 per aprovar la matèria)

20%: Gramàtica i vocabulari

Quan s’aprova un trimestre, es recupera l’anterior. Pel que fa a la nota de final de curs, com que es tracta d’una avaluació contínua, el percentatge dels tres trimestres serà el següent:

1er trimestre: 20%

2on trimestre: 30%

3er trimestre: 50%

No hi ha examen final, l’avaluació és contínua Juny. Examen de tota la matèria que s’ha impartit durant el curs.
Hº FILOSOFIA 2 proves trimestrals (80%).

Exercicis, activitats, participació als debats, mostra de fotofilosofia, etc. (20%)

Prova de recuperació del 1r i del 2n Trmestre Mitjana aritmètica de les notes trimestrals. No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents..

A final de curs s la mitjana és <5 es manté la nota dels trimestres aprovats i es fa la recuperació dels trimestres pendents.

Juny. Examen de tota la matèria que s’ha impartit durant el curs.
HISTÒRIA Que  la mitjana dels examens sigui superior a cinc. Es sumarà fins a 2 punts els treballs realitzats, que son obligatoris. No hi ha recuperacions trimestrals.  Es recupera a la final. Mitja de les 3 avaluacions ( dues han d’estar aprovades per fer la mitja). No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
GEOGRAFIA Que  la mitjana dels examens sigui superior a cinc. Es sumarà fins a 2 punts els treballs realitzats, que son obligatoris. No hi ha recuperacions trimestrals.  Es recupera a la final. Mitja de les 3 avaluacions ( dues han d’estar aprovades per fer la mitja). No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
Literatura Catalana .
Literatura Castellana 80% conceptes i coneixements avaluables per exàmens..

20% Participació activa i feina a  classe.

[-0.1 por falta]

No hi ha recuperacions trimestrals. Mitjana aritmètica de les tres notes dels trimestres. Dos trimestres han d’estar aprovats. No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny. Examen de tota la matèria.
LLATÍ Exàmens → 90%

Procediments+actitud → 10%

[-0.1 punts per falta]

No hi ha recuperacions trimestrals. Cal aprovar el tercer trimestre per recuperar els dos anteriors. Avaluació contínua, el % trimestres

1r: 20% ; 2on  30%; 3r  50%

No. Hi ha recuperació de les avaluacions pendents. Juny. Examen de tota la matèria
Hº DE L’ART Mitjana dels examens  superior a cinc. Suma  fins a 2 punts  treballs  obligatoris. No hi ha recuperacions trimestrals.  Es recupera a la final. Mitja de les 3 avaluacions ( dues han d’estar aprovades per fer la mitja). No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
MACS Dos exàmens per trimestre, el primer compta 40% i el segon un 60%. Una per cada trimestre mitjana aritmètica de les notes trimestrals no Un exàmen de tot  el curs
ECONOMIA EMPRESA Aprovar tots els parcials per fer la mijana.  90% de la nota Exàmen 10% de la nota Exercicis No hi ha recuperacions trimestrals. Mitja de les 3 avaluacions (han d’estar aprovades per fer la mitja). No. L’alumne pot recuperar les avaluacions pendents. Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs
MATEMÀTIQUES Dos exàmens per  trimestre, el primer compta 40% i el segon un 60%. Una per cada trimestre mitjana aritmètica de les notes trimestrals no Un exàmen de tot  el curs
FÍSICA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principi de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. No Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs. (100% prova escrita)
QUÍMICA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principi de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. No Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs. (100% prova escrita)
BIOLOGIA 85% Prova escrita

15% Tasques

A principi de cada trimestre es farà una prova de recuperació del trimestre anterior.

La nota màxima serà de 5

Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quan siguin superior a 4. No Juny  Examen de tota la materia que s’ha impartit durant el curs. (100% prova escrita)
DIBUIX TÈCNIC 70% Exàmens

30% Làmines

Una per cada trimestre. Mitjana de les notes dels tres trimestres, sempre i quant siguin superiors a 4 No. Hi ha una recuperació de les avaluacions pendents. Juny Exàmen de tota la matèria amb diferents exercicis.
TECNOLOGIA 100% examen Cada trimestre hi ha la possibilitat de recuperar el trimestre anterior Mitjana aritmètica. Tots els trimestres compten per igual. No Un examen de tot el curs