Manteniment Electromecànic (FORMACIÓ DUAL)

 

El CFGM de Manteniment Electromecànic a l’Institut Martí l’Humà

Més informació del Departament d’Educació

 

1. COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 1. a) Obtenir les dades necessàries a partir de la documentació tècnica per realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions.
 2. b) Elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment de les instal·lacions.
 3. c) Aprovisionar els recursos i mitjans necessaris per escometre l’execució del muntatge o del manteniment de les instal·lacions.
 4. d) Proposar modificacions de les instal·lacions d’acord amb la documentació tècnica per garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d’altres contingències.
 5. e) Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i altres elements auxiliars associats a les instal•lacions electromecàniques.
 6. f) Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal•lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.
 7. g) Fabricar i/o unir components mecànics per al manteniment i muntatge de les instal•lacions electromecàniques.
 8. h) Realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, de les instal•lacions per comprovar i ajustar-ne el funcionament.
 9. i) Diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal•lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida.
 10. j) Reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal•lacions per assegurar o restablir les condicions de funcionament.
 11. k) Posar en marxa la instal•lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d’una instal•lació.
 12. l) Emplenar la documentació tècnica i administrativa associada als processos de muntatge i de manteniment de les instal•lacions.
 13. m) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
 14. n) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.
 15. o) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l’àmbit de la seva competència i autonomia.
 16. p) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 17. q) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.
 18. r) Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 19. s) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
 20. t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació
 21. u) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector del manteniment electromecànic.

 

3. CAPACITATS CLAU

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

 

4. QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació completa Denominació UC
ELE599_2

Muntatge y manteniment de sistemes d’automatització industrial

UC1978_2: Muntar sistemes d’automatització industrial.
UC1979_2: Mantenir sistemes d’automatització industrial.
IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial. UC_2-0116-11_2: Muntar i mantenir maquinaria i equip mecànic.
UC_2-0117-11_2: Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de producció automatitzades.
FM_2-352_2 Muntatge y posada en marxa de bens d’equip i maquinaria industrial

 

UC_2-1263-11_2: Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics.
UC_2-1264-11_2: Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de bens d’equip i maquinaria industrial.
UC_2-1265-11_2: Realitzar operacions de mecanitzat i unió en processos de muntatge de bens d’equip i maquinària industrial.

 

5. OBJECTIUS GENERALS 

 1. a) Identificar la informació rellevant, interpretant plànols, esquemes i fitxes tècniques per obtenir les dades necessàries.
 2. b) Valorar materials i mà d’obra, consultant catàlegs, tarifes de fabricant i taxes horàries per elaborar pressupostos.
 3. c) Seleccionar eines i equips, utilitzant esquemes de muntatge i instruccions de manteniment per aprovisionar els recursos.
 4. d) Documentar els problemes identificats de la seva competència, realitzant els plànols o croquis necessaris per proposar modificacions de les instal•lacions.
 5. e) Identificar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d’una instal•lació electromecànica, interpretant la documentació tècnica per muntar els sistemes mecànics.
 6. f) Fixar i connectar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d’una instal•lació electromecànica, manejant eines i aplicant tècniques de muntatge per muntar els sistemes mecànics.
 7. g) Identificar els components elèctrics i de regulació i control, interpretant la documentació tècnica per muntar sistemes elèctrics.
 8. h) Acoblar i connectar els components elèctrics i de regulació i control, utilitzant les eines i la instrumentació adequades per muntar sistemes elèctrics.
 9. i) Seleccionar màquines i eines, interpretant plànols i fulls de procés per fabricar i unir components mecànics.
 10. j) Aplicar tècniques de mecanització i unió, operant màquines i eines per fabricar i unir components mecànics.
 11. k) Seleccionar equips i aparells de mesura, relacionant els paràmetres a mesurar amb els equips i aparells per fer proves i verificacions.
 12. l) Aplicar tècniques de mesura i verificació tenint en compte els paràmetres a mesurar i valorant els resultats obtinguts per realitzar proves i verificacions.
 13. m) Identificar i localitzar la causa de la disfunció, relacionant-la amb els efectes produïts per diagnosticar disfuncions.
 14. n) Determinar el procediment operatiu a dur a terme, interpretant els manuals d’instruccions dels equips o manuals de procediments per reparar i mantenir.
 15. o) Analitzar el funcionament de les instal•lacions, identificant-ne els blocs i funcions per diagnosticar disfuncions.
 16. p) Aplicar tècniques de reparació, manteniment i substitució d’elements, utilitzant els estris, eines i interpretant la documentació tècnica per reparar i mantenir.
 17. q) Ajustar els elements de regulació, control i seguretat de la instal•lació, usant els estris, eines i equips de mesura adequats i tenint en compte els paràmetres de referència per posar en marxa la instal•lació.
 18. r) Verificar el funcionament de l’equip, màquina o instal•lació, aplicant el procediment operatiu per posar en marxa la instal•lació.
 19. s) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals.
 20. t) Desenvolupar treballs en equip i valorar-ne l’organització, participant amb tolerància i respecte, i prendre decisions col•lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.
 21. u) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.
 22. v) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia del procés.
 23. w) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l’activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, per tal de fonamentar les mesures preventives que s’adoptaran, i aplicar els protocols corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l’entorn i en el medi ambient.
 24. x) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l’accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.
 25. y) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d’aprenentatge i del sector productiu de referència.
 26. z) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d’iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d’una petita empresa o emprendre una feina.
 27. aa) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.
 28. ab) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

 

6. TAULA DE MÒDULS I DURADA 

Mòduls Professionals Durada
Tècniques de fabricació 198
Tècniques d’unió i muntatge. 132
Electricitat i automatismes elèctrics. 231
Automatismes pneumàtics i hidràulics. 198
Muntatge i manteniment mecànic. 198
Muntatge i manteniment elèctric-electrònic. 165
Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 198
Formació i orientació laboral 99
Empresa i iniciativa emprenedora 66
Anglès Tècnic 99
Síntesi 66
Formació en centres de treball 350

 

7. CORRESPONDÈNCIA D’UNITATS DE COMPETÈNCIA I MÒDULS PROFESSIONALS 

Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu per a la convalidació 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals
UC_2-0116-11_2: muntar i mantenir maquinària i equip mecànic Muntatge i manteniment mecànic
UC_2-0117-11_2: mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de producció automatitzades Automatismes pneumàtics i hidràulics
UC_2-1265-11_2: realitzar operacions de mecanització i unió en processos de muntatge de béns d’equip i maquinària industrial Tècniques de fabricació

Tècniques d’unió i muntatge

UC_2-1978-11_2: muntar sistemes d’automatització industrial

UC_2-1979-11_2: mantenir sistemes d’automatització industrial

Electricitat i automatismes elèctrics

Muntatge i manteniment electricoelectrònic

 

UC_2-1263-11_2: muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics

UC_2-1264-11_2: muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de béns d’equip i maquinària industrial

Automatismes pneumàtics i hidràulics

Muntatge i manteniment mecànic

Muntatge i manteniment de línies automatitzades

 

 

Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l’acreditació. 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya
Muntatge i manteniment mecànic UC_2-0116-11_2: muntar i mantenir maquinària i equip mecànic
Automatismes pneumàtics i hidràulics UC_2-0117-11_2: mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de producció automatitzades
Tècniques de fabricació

Tècniques d’unió i muntatge

UC_2-1265-11_2: realitzar operacions de mecanització i unió en processos de muntatge de béns d’equip i maquinària industrial
Electricitat i automatismes elèctrics

Muntatge i manteniment electricoelectrònic

 

UC_2-1978-11_2: muntar sistemes d’automatització industrial

UC_2-1979-11_2: mantenir sistemes d’automatització industrial

Automatismes pneumàtics i hidràulics

Muntatge i manteniment mecànic

Muntatge i manteniment de línies automatitzades

 

UC_2-1263-11_2: muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics

UC_2-1264-11_2: muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de béns d’equip i maquinària industrial