Gestió Administrativa

 

El CFGM de Gestió Administrativa a l’Institut Martí l’Humà

Més informació del Departament d’Educació

 

1. COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 1. Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.
 2. Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda.
 3. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 4. Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l’operativa de l’empresa e condicions de seguretat i qualitat.
 5. Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència a fi de mantenir la liquiditat de l’organització.
 6. Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa, ajustant-se a la normativa vigent i a la política empresarial, sota la supervisió del responsable superior del departament.
 7. Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa ajustant-se a la normativa vigent i sota la supervisió del responsable superior del departament.
 8. Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial registrant la documentació suport corresponent a determinades obligacions fiscals derivades.
 9. Desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i relacionats amb la imatge de l’empresa/institució.
 10. Aplicar els protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu, per evitar danys en les persones i el medi ambient.
 11. Complir amb els objectius de la producció, actuant conforme als principis de responsabilitat i mantenint unes relacions professionals adequades amb els membres de l’equip de treball.
 12. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 13. Mantenir l’esperit d’innovació, de millora dels processos de producció i d’actualització de coneixements en l’àmbit del seu treball.
 14. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 15. Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i autoocupació desenvolupant una cultura emprenedora i adaptant-se a diferents llocs de treball i noves situacions.
 16. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
 17. Participar en les activitats de l’empresa amb respecte i actituds de tolerància.
 18. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 19. Participar en el treball en equip respectant la jerarquia definida en l’organització.

 

3. CAPACITATS CLAU

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 

4. QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació completa Denominació UC
Activitats administratives de recepció i relació amb el client

AG_2-307_22307

UC_2-20975-11_2 Rebre i processar les comunicacions, internes i externes. (nivell 2)
UC_2-20976-11_2 Realitzar les gestions administratives del procés comercial (nivell 2)
UC_2-20973-11_2 Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència. (nivell 1)
UC_2-20978-11_2 Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic. (nivell 2)
UC_2-0977-11_2 Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent. en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client. (nivell 2)
UC_2-0233-11_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació. (nivell 2)
Activitats de gestió administrativa

AG_2-308_2

UC_2-0976-11_2 Realitzar les gestions administratives del procés comercial. (nivell 2)
UC_2-0979_11-2 Realitzar les gestions administratives de tresoreria. (nivell 2)
UC_2-0980_11-2 Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans. (nivell 2)
UC_2-0981_11-2 Realitzar registres comptables. (nivell 2)
UC_2-20973-11_2  Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència. (nivell 1)
UC_2-20978-11_2  Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic. (nivell 2)
UC_2-0233-11_2  Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació. (nivell 2)

 

5. OBJECTIUS GENERALS

 1. Analitzar el flux d’informació i la tipologia i finalitat dels documents o comunicacions que s’utilitzen en l’empresa, per tramitar-los.
 2. Analitzar els documents o comunicacions que s’utilitzen en l’empresa, reconeixent la seva estructura, elements i característiques per elaborar-los.
 3. Identificar i seleccionar les expressions en llengua anglesa, pròpies de l’empresa per elaborar documents i comunicacions.
 4. Analitzar les possibilitats de les aplicacions i equips informàtics, relacionant-les amb la seva ocupació més eficaç en el tractament de la informació per elaborar documents i comunicacions.
 5. Realitzar documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva elaboració.
 6. Analitzar i elegir els sistemes i tècniques de preservació de comunicacions i documents adequats a cada cas, aplicant-les de forma manual i informàtica per classificar-los, registrar-los i arxivar-los.
 7. Interpretar la normativa i metodologia comptable,analitzant la problemàtica comptable que es pot donar en una empresa, així com la documentació associada per al seu registre.
 8. Introduir assentaments comptables manualment i en aplicacions informàtiques específiques, seguint la normativa en vigor per registrar comptablement la documentació.
 9. Comparar i avaluar els elements que intervenen en la gestió de la tresoreria, els productes i serveis financers bàsics i els documents relacionats amb els mateixos, comprovant les necessitats de liquiditat i finançament de l’empresa per realitzar les gestions administratives relacionades.
 10. Efectuar càlculs bàsics de productes i serveis financers, emprant principis i matemàtica financera elemental per realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 11. Reconèixer la normativa legal aplicable, les tècniques de gestió associades les funcions del departament de recursos humans, analitzant la problemàtica laboral que es pot donar en una empresa i la documentació relacionada per realitzar la gestió administrativa dels recursos humans.
 12. Identificar i preparar la documentació rellevant així com les actuacions que s’han de desenvolupar, interpretant la política de l’empresa per efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació del recursos humans.
 13. Emplenar documentació i preparar informes consultant la normativa en vigor i les vies d’accés (Internet, oficines d’atenció al públic) a l’Administració Pública i emprant, en el seu cas, aplicacions informàtiques ad hoc per donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa.
 14. Seleccionar dades i emplenar documents derivats de l’àrea comercial, interpretant normes mercantils i fiscals per realitzar les gestions administratives corresponents.
 15. Transmetre comunicacions de forma oral, telemàtica o escrita, adequant-les a cada cas i analitzant els protocols de qualitat i imatge empresarial o institucional per desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari..
 16. Identificar les normes de qualitat i seguretat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, reconeixent els factors de risc i paràmetres de qualitat per aplicar els protocols corresponents en el desenvolupament del treball .
 17. Reconèixer les principals aplicacions ofimàtiques de gestió per al seu ús assidu en l’acompliment de l’activitat administrativa.
 18. Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.
 19. Valorar la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment, reconeixent altres pràctiques, idees o creences, per resoldre problemes i prendre decisions.
 20. Reconèixer i identificar possibilitats de millora professional, recollint informació i adquirint coneixements per a la innovació i actualització en l’àmbit del seu treball.
 21. Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 22. Reconèixer i identificar les possibilitats de negoci, analitzant el mercat i estudiant la viabilitat empresarial per a la generació de la seva pròpia ocupació.

 

6. TAULA DE MÒDULS I DURADA

Mòduls Professionals Durada
Comunicació empresarial i atenció al client 165
Operacions administratives de compravenda 165
Operacions administratives de recursos humans 99
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132
Tècnica comptable 165
Tractament de la documentació comptable 132
Tractament informàtic de la informació 231
Operacions administratives de suport 66
Anglès 99
Empresa i Administració 165
Empresa a l’aula 132
Formació i orientació laboral. 99
Formació en centres de treball. 350

 

7. CORRESPONDÈNCIA D’UNITATS DE COMPETÈNCIA I MÒDULS PROFESSIONALS

Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals
UC_2-0975-11_2: rebre i processar les comunicacions internes i externes

UC_2-0978-11_2: gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic

Comunicació empresarial i

atenció al client

UC_2-0976-11_2: realitzar les gestions administratives del procés comercial Operacions administratives

de la compravenda

UC_2-0973-11_1: introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de

seguretat, qualitat i eficiència

UC_2-0233-11_2: utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la

documentació

Tractament informàtic de

la informació

UC_2-0977-11_2: comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari

independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client

Anglès*
UC_2-0979-11_2: realitzar les gestions  administratives de tresoreria Operacions auxiliars de

gestió de tresoreria

UC_2-0980-11_2: efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans Operacions administratives

de recursos humans

UC_2-0981-11_2: realitzar registres comptables Tècnica comptable

Tractament de la

documentació comptable

(*) Podrà convalidar-se d’acord amb el que disposa l’article 66.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

El mòdul professional d’empresa a l’aula es convalidarà quan es tinguin acreditades totes les unitats de competència que inclou el títol.

Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l’acreditació. 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya
Comunicació empresarial i atenció al client UC_2-0975-11_2: rebre i processar les comunicacions internes i externes

UC_2-0978-11_2: gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic

Operacions administratives de la compravenda UC_2-0976-11_2: realitzar les gestions administratives del procés comercial
Tractament informàtic de la informació UC_2-0973-11_1: introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de

seguretat, qualitat i eficiència

UC_2-0233-11_2: utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la

Documentació

Anglès UC_2-0977-11_2: comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari

independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria UC_2-0979-11_2: realitzar les gestions administratives de tresoreria
Operacions administratives de recursos humans UC_2-0980-11_2: efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans
Tècnica comptable

Tractament de la documentació comptable

UC_2-0981-11_2: realitzar registres comptables