Pla d’acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial i l’Orientació

Entre altres aspectes, el pla d’acció tutorial respon a la necessitat d’establir actuacions que permetin fer casar els objectius dels alumnes amb els escolars. Això és, facilitar-los l’adaptació a la cultura escolar. Aquesta adaptació des de l’Institut, entenem que ha de ser compartida i democràtica, en aquest sentit les actuacions que es duen a terme són consensuades amb els propis alumnes i disposen d’un fòrum com a totes les etapes educatives que comparteixen l’Institut, la Comissió de Delegats, on es regulen els acords que afecten tot l’alumnat i que alhora és font d’adaptació a la vida escolar.

Altres actuacions tenen molt a veure amb les capacitats que al principi anotàvem i sobre les quals ara no ens estendrem aquí. Tanmateix hi ha un aspecte que sí que comentarem: l’orientació.

L’ESO és una etapa educativa terminal amb uns objectius clars i no s’ha d’entendre com a uns estudis professionalitzadors, com ho seran els posteriors, ja sigui de forma immediata, com la formació professional de grau mitjà, o mediata, com el batxillerat. Però cal garantir una orientació a l’alumnat i les seves famílies, si s’escau, que asseguri una bona solució de continuïtat en acabar l’etapa.

L’elecció vocacional és la realització de l’autoconcepte que hagi construït el propi alumne i en aquesta construcció té part de responsabilitat la intervenció educativa que des de l’Institut es duu a terme. Efectivament, l’experiència de l’alumne, dins i fora del Centre, d’acord amb les capacitats desenvolupades, l’hauran conformat unes expectatives de continuïtat en acabar els seus estudis de l’ESO. És el moment en què l’alumne/a ha de prendre una decisió en funció de les expectatives generades i aquí l’Institut també té previstes actuacions per facilitar-li aquesta presa de decisions. Així, gairebé tot l’alumnat, en funció de les seves necessitats, durant el quart d’ESO té l’oportunitat de realitzar un crèdit variable d’orientació i gaudir, a més, d’atenció individualitzada per resoldre raonablement amb èxit la seva decisió.