Organització de l’ESO

Com ens organitzem?

Les matèries a l’ESO reben el nom de crèdits. Així parlarem de crèdit de matemàtiques, crèdit de llengua catalana, etc. Aquests crèdits també indiquen un determinat nombre d’hores a cursar durant l’any escolar, però, a efectes pràctics, cal simplement entendre que estem parlant d’una assignatura determinada. Ara bé, hi ha uns crèdits que fan tots els alumnes i en diem crèdits comuns, mentre que altres crèdits els fan uns alumnes i altres no, perquè n’estan fent de diferents: aquests són els crèdits variables, que a primer d’ ESO han estat redistribuïts a les hores de crèdits comuns. Els crèdits variables poden ser de reforç, ampliació o iniciació. Els primers són per a aquells alumnes que necessiten repassar alguns aspectes d’una assignatura determinada o abordar els mateixos objectius d’aquella matèria de la qual no van gaire bé, amb una metodologia diferent per motivar-los cap a l’aprenentatge. Els d’ampliació estan adreçats a aquells alumnes als quals, per les seves aptituds i interessos, els és força pertinent fer una ampliació de coneixements en una àrea determinada del currículum. I, finalment, els d’iniciació pretenen obrir als alumnes noves expectatives de coneixement on descobreixin aspectes dels quals molt probablement tenien molt pocs coneixements previs i que poden ser molt pertinents per conformar el seu propi autoconcepte, en veure si són aspectes que els poden interessar o no, però que, en qualsevol cas, contribuiran a la seva formació en la perspectiva del desenvolupament màxim de les capacitats més amunt apuntades.

A més dels crèdits comuns i els variables, els alumnes, cada curs, han de realitzar un crèdit de síntesi. Aquest crèdit el realitzem, al nostre institut, durant les dues darreres setmanes abans no acaba el curs. La seva organització implica que no es duu a terme cap dels altres crèdits. Els alumnes han de desenvolupar, per grups, un projecte de treball que els proposem des de l’Institut, on hauran de demostrar capacitat d’organització i autonomia, per aplicar creativament els coneixements i habilitats assolides durant l’any per a la bona realització del crèdit de síntesi. Així, a partir de les sortides fora de l’Institut que s’organitzin, les conferències que se’ls ofereixin o altres situacions que els permetin recollir la informació més pertinent per cobrir els objectius que marqui el projecte, presentaran oralment i per escrit, en un dossier, les seves conclusions.