Coordinació a l’ESO

Coordinació Primària Secundària

Per tal de garantir una bona rebuda dels nostres nous alumnes i establir un pla d’ acollida que els garanteixi una bona adaptació a l’Institut, des del curs 1997 es duu a terme la coordinació entre les escoles de primària de la zona i el nostre institut, dins d’un grup de treball que implica professors de totes aquestes escoles i de l’Institut.

Una de les nostres preocupacions ha estat recollir prou informació dels nostres futurs alumnes per assegurar una bona continuïtat entre la primària i la secundària. I, sense poder evitar totalment les incerteses que sempre comporta un canvi, fer-les més assumibles pels nous alumnes.

Gràcies a aquesta coordinació, l’assignació als diferents grups de 1r d’ESO s’intenta fer prenent en consideració les recomanacions d’agrupament del professorat de primària, sempre que casin amb els criteris que hem establert des del nostre institut i que bàsicament responen a la nostra convicció de no segregar cap alumne/a. Conseqüentment, els grups estan constituïts per alumnat heterogeni i equilibrat: s’intenta que hi hagi, d’acord amb les informacions traspassades des de primària, en un mateix grup, una distribució equilibrada d’alumnes d’acord amb els seus interessos, aptituds, actituds i necessitats.

Quan hem de decidir, en el primer trimestre de primer de l’ESO, els crèdits variables més òptims a oferir, la coordinació també ens permet fer-ho d’una forma més òptima d’acord a l’alumnat que rebem.

El grup de treball s’ha preocupat, també, de saber com són els hàbits de treball i les rutines a què han estat acostumats els alumnes durant la primària, quines són les sortides curriculars que han fet darrerament i amb quines intencions educatives…, entre molts altres aspectes que ens permeten ajustar amb millor encert la continuïtat de la nostra proposta educativa a partir de la duta a terme fins ara a les diferents escoles de primària.

Òbviament, la diversitat d’alumnes i escoles d’on provenen fan que les solucions no siguin fàcils, però en qualsevol cas no seran improcedents perquè la informació ens evitarà, almenys, proposar allò que segur que és ineficaç.