Atenció a la diversitat

L’atenció a la Diversitat

L’educació secundària obligatòria és una etapa educativa comprensiva. És a dir: tota la població compresa entre els 12 i 16 anys, almenys, ha d’haver tingut l’oportunitat de desenvolupar les capacitats esmentades més amunt. Però és obvi que no tots els alumnes tenen les mateixes aptituds, interessos o necessitats i cal, per tant, ajustar el procés d’ensenyament a les característiques de cada alumne/a.
Aquesta preocupació és ben palesa en el nostre institut i s’aborda des de dues òptiques complementàries. Una s’ocupa dels aspectes metodològics des de cada àrea dins de l’aula, de tal forma que les propostes de treball dins de l’aula, en la mesura que és possible, organitzen el treball d’acord a les necessitats educatives de cada alumne/a; i l’altra respon a fer-ne un ús estratègic dels recursos funcionals, organitzatius, per atendre la diversitat de l’alumnat.

Els crèdits variables i els desdoblaments són alguns dels recursos ordinaris des d’on podem atendre les diferents aptituds, interessos i necessitats dels alumnes.

Els desdoblaments ens permeten treballar amb la meitat de l’alumnat d’un grup classe i, segons les circumstàncies, facilitar propostes educatives diferenciades en funció de les característiques que primem per fer la distribució dels alumnes entre els dos grups, que en qualsevol cas, es regiran amb la finalitat que l’alumnat pugui obtenir èxit en els objectius proposats, però des de l’exigència de l’esforç que pot fer d’acord amb les seves aptituds.

Els crèdits variables, òbviament, són una altra oportunitat per ajustar els mètodes i objectius a desenvolupar d’acord als alumnes que els hagin de cursar. En aquest sentit , en el nostre institut es duu a terme un procés orientador en acabar el primer cicle de l’ESO (els dos primers cursos) per tal d’esbrinar els interessos, necessitats i expectatives dels alumnes, de tal manera que, en una part dels crèdits variables que han de cursar, l’oferta educativa s’ajusti a aquesta avaluació.

Segons les característiques de les promocions, hi ha hagut ocasions en què, per garantir l’èxit en els seus estudis i així poder obtenir el graduat, el centre s’ha preocupat, a partir del segon cicle (3r d’ESO), de constituir un grup reduït d’alumnes en algunes o totes les àrees del currículum amb una metodologia adient per tal d’adaptar el currículum a les seves necessitats. En aquests casos, sobretot quan han estat en part de les àrees, aquests grups han funcionat amb flexibilitat, de tal manera que, si feia falta, s’hi incorporava algun alumne/a, o bé passava a una atenció més normalitzada aquell que hagués millorat prou en el seu procés educatiu.

De forma extraordinària estan previstes, també, intervencions d’atenció individual o en petit grup per a aquelles situacions especials que ho puguin aconsellar, ja sigui perquè responguin a necessitats educatives especials per dèficit o bé per sobredotació.

En tots els casos, les intervencions es fan amb la finalitat de garantir, d’acord amb les expectatives de cada alumne/a, la sortida posterior amb èxit.