Educació física

Continguts

Condició física i salut

 • Resistència aeròbica i flexibilitat: concepte, característiques, efectes i mètodes d’entrenament.
 • Normes de seguretat i prevenció de riscos.
 • La freqüència cardíaca com a indicador d’intensitat i recuperació.
 • L’escalfament general i l’escalfament específic.
 • De la sessió al pla de treball.
 • Noves tecnologies en el control i seguiment de l’activitat física.
 • Els estils de vida: del sedentarisme a l’estil de vida actiu.
 • Efectes de l’activitat física sobre l’organisme.
 • Principis d’higiene postural en la vida diària.
 • Hàbits saludables i perjudicials: relació activitat-descans, complements dietètics i substàncies tòxiques.

Esports

 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports individuals.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports d’adversari.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports col·lectius en situació de joc reduït.

 • Aportació individual envers l’equip.
 • Autocontrol en les situacions de contacte.
 • L’esportivitat com a valor per sobre de la consecució de resultats.
 • Els esports com a fenomen social i cultural.

Activitats físiques recreatives

 • Activitats fisicoesportives en el medi natural i urbà: planificació i pràctica.
 • Característiques i possibilitats de l’entorn proper per a la realització d’activitats físiques.
 • Normes de conservació del medi urbà i natural.
 • Jocs amb materials alternatius.

Expressió corporal

 • Comunicació i llenguatge corporal: la imitació i el gest.
 • Relació entre cos i emocions.
 • Possibilitats i limitacions del moviment del cos en l’espai i en el temps.
 • Ritme i moviment seguint diferents coreografies de grup (aeròbic, balls en línia, etc.).
 • Balls i danses populars d’arreu del món, amb una atenció especial a les pròpies de
 • Catalunya.

Continguts


Condició física i salut 

 • Resistència aeròbica i flexibilitat: concepte, característiques, efectes i mètodes d’entrenament.
 • Normes de seguretat i prevenció de riscos.
 • La freqüència cardíaca com a indicador d’intensitat i recuperació.
 • L’escalfament general i l’escalfament específic.
 • De la sessió al pla de treball.
 • Noves tecnologies en el control i seguiment de l’activitat física.
 • Els estils de vida: del sedentarisme a l’estil de vida actiu.
 • Efectes de l’activitat física sobre l’organisme.
 • Principis d’higiene postural en la vida diària.
 • Hàbits saludables i perjudicials: relació activitat-descans, complements dietètics i substàncies tòxiques.

Esports 

 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports individuals.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports d’adversari.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports col·lectius en situació de joc reduït.
 • Aportació individual envers l’equip.
 • Autocontrol en les situacions de contacte.
 • L’esportivitat com a valor per sobre de la consecució de resultats.
 • Els esports com a fenomen social i cultural.

Activitats físiques recreatives

 • Activitats fisicoesportives en el medi natural i urbà: planificació i pràctica
 • Característiques i possibilitats de l’entorn proper per a la realització d’activitats físiques.
 • Normes de conservació del medi urbà i natural.
 • Jocs amb materials alternatius.

Expressió corporal 

 • Comunicació i llenguatge corporal: la imitació i el gest.
 • Relació entre cos i emocions.
 • Possibilitats i limitacions del moviment del cos en l’espai i en el temps.
 • Ritme i moviment seguint diferents coreografies de grup (aeròbic, balls en línia, etc.).
 • Balls i danses populars d’arreu del món, amb una atenció especial a les pròpies de Catalunya.

Continguts

Condició física i salut 

 • La força i la velocitat: concepte, característiques, efectes i mètodes d’entrenament. 
 • Normes de seguretat i prevenció de riscos.
 • Proves de valoració de la condició física i de la salut (qüestionaris, tests i proves).
 • Disseny i execució d’escalfaments apropiats per a l’activitat física a realitzar.
 • Elements d’un pla de treball.
 • Tipus de plans de treball (manteniment-millora, general-específic, natural-amb complements...).
 • Ús de noves tecnologies en el disseny d’un pla de treball.
 • Valoració crítica de la imatge del cos en la societat actual: culte al cos.
 • Tècniques de relaxació i respiració com a eina de millora de la postura corporal.
 • Treball de tonificació muscular de protecció de la columna: glutis, abdominals i cames.
 • Generalitats dels primers auxilis en lesions esportives.

Esports 

 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals en situació de competició.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports d’adversari en situació de competició.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports col·lectius en situació de competició.
 • Els valors educatius de la cooperació en l’esport.
 • Els valors educatius de la competició.

Activitats físiques recreatives

 • Activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, les eines i tècniques d’orientació adequades.
 • Coneixement i seguiment de les normes de prevenció i seguretat per a la realització d’activitats en el medi natural.
 • Estructura de la planificació d’activitats en el medi natural.
 • Possibles impactes sobre el medi natural com a resultat de la pràctica d’activitat física.
 • Esports paralímpics i altres esports adaptats.

Expressió corporal

 • Comunicació i llenguatge corporal: tècniques de dramatització a partir de textos, música i situacions quotidianes.
 • Tècniques de circ (acrobàcies, equilibris, malabars, clown).
 • Ritme i moviment: balls de parella.
 • Noves tendències de ball.


Continguts

Condició física i salut

 • Característiques de l’adaptació d’un pla de treball a les condicions personals, amb control de les càrregues i valoració de la condició física.
 • Valoració crítica de la imatge de l’esport en la societat actual.
 • Generalitats dels processos de recuperació de lesions.


Esports 

 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals en situació de competició.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports d’adversari en situació de competició.
 • Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports col·lectius en situació de competició.
 • Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport. 
 • Resolució de conflictes i esport.


Activitats físiques recreatives 

 • Característiques de les activitats físiques amb finalitat de lleure.
 • Planificació, organització i pràctica d’activitats físiques amb finalitat de lleure.


Expressió corporal 

 • Utilització dels elements i tècniques d’expressió i comunicació corporal en una representació i dramatització.
 • Característiques de la planificació i representació d’un muntatge coreogràfic.


CONTINGUTS

Continguts comuns a tots els blocs

 • Descripció i experimentació de diferents tecnologies i implements per a la millora de l'activitat i la condició física.
 • Utilització de les TIC i les MAV per a la cerca, anàlisi i contrast d'informació relativa a l'educació física.
 • Identificació, descripció i valoració de les diferents sortides professionals relacionades amb l'educació física i la salut, el lleure i l'esport.
 • Rebuig de situacions de desigualtat i discriminació en l'àmbit de l'activitat fisicoesportiva.


L'activitat física i la salut

 • Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de salut.
 • Experimentació, caracterització i valoració dels beneficis i riscos de l'activitat física com a hàbit de vida saludable.
 • Planificació i execució del treball de les qualitats físiques relacionades amb la salut i realització de proves d'avaluació de la condició física.
 • Valoració i anàlisi crítica dels conceptes de prevenció i seguretat en l'activitat física. Experimentació i execució de diferents activitats que hi estiguin relacionades.
 • Anàlisi i reflexió crítica de la influència d'alguns hàbits i pràctiques socials negatius per a la salut.
 • Descripció, valoració i experimentació dels elements que constitueixen l'autocontrol corporal: la higiene, l'alimentació equilibrada, el descans i la relaxació.
 • Aplicació de tècniques de relaxació a la vida diària com a mitjà de coneixement personal i recurs de compensació de tensions i desequilibris.
 • Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora de la condició física i de la salut.
 • Caracterització de l'activitat física terapèutica i valoració i participació en activitats físiques adaptades.


L'activitat física recreativa i l'expressió corporal

 • Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de lleure. Reconeixement de la importància de l'activitat física en el temps de lleure.
 • Estudi crític i valoració de l'oferta d'activitats físiques de l'entorn. Col·laboració en l'organització i realització d'activitats en el medi, mostrant una actitud de respecte per la seva conservació.
 • Identificació, anàlisi i experimentació dels elements que conformen l'organització d'activitats físiques: recursos, processos i avaluació dels resultats. Valoració de la importància del treball en equip.
 • Exercitació de diferents i variades activitats recreatives i valoració de les habilitats personals i socials que es posen en joc.
 • Creació, experimentació i organització d'activitats individuals i en grup que afavoreixin la comunicació i l'expressió per mitjà del llenguatge corporal, utilitzant si escau un suport rítmic. Valoració de les activitats com a mitjans de creixement personal i respecte per les composicions dels altres.
 • Experimentació, comprensió i pràctica de diferents jocs i esports, modificats segons els objectius que es vulguin aconseguir.


L'activitat física i l'esport

 • Descripció i valoració de l'organització de l'esport. Caracterització de diferents tipus d'esports i competicions. Reconeixement de les implicacions
 • personals i socials que representa practicar regularment un esport.
 • Identificació i anàlisi crítica dels valors individuals i socials de l'esport. Establiment de relacions entre els valors dels jocs d'altres cultures i èpoques i l'esport en les societats actuals.
 • Anàlisi crítica de l'esport com a fenomen social i cultural i de la seva repercussió en els mitjans de comunicació.
 • Experimentació, organització i execució pràctica de diferents esports individuals i col·lectius amb aparells manuals i sense. 
 • Identificació i exercitació de les qualitats físiques, habilitats motrius i principis tecnicotàctics que es posen en joc en diferents activitats esportives.
 • Coneixement i aplicació dels principis i mètodes de l'entrenament: volum, freqüència i intensitat.