FP Assessorament i Reconeixement

El Servei d’assessorament i reconeixement ofereix per el curs 18-19 la següent oferta: 

       – CFGM Atenció a persones en situació de dependència 5 places

       – CFGS Integració Social 5 places

La sol·licitud al servei es pot realitzar a partir del 3 de setembre. 

 

Servei dAssessorament i RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL I Posa en valor la teva experiència

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i sequiparen amb els continguts del cicles formatius de formació professional relacionats.

Sadreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral en activitats d‘almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta dun procés documental, dentrevista, avaluació i certificació.

  1. El servei dassessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60de preu públic, disposa dexempcions i bonificacions segons normativa.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor sadaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de linforme dassessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant lexperiència laboral i on hi constarà:

  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • Litinerari formatiu i professional.
  • El dossier de la trajectòria professional.
  1. Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant lexperiència laboral.

La persona prèviament ha dhaver rebut linforme del servei dassessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys i acreditar una experiència laboral, d’ almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18per Unitat Formativa o 40per crèdit que es vol reconèixer, disposa dexempcions i bonificacions segons normativa.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona sha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

Oferta a lInstitut Maremar

Actualment, a lInstitut Maremar oferim el Servei dAssessorament i Reconeixement per el CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

On puc obtenir informació?

Pots trucar directament a lInstiut Maremar al telèfon 935402398 i preguntar per la Marta Garcia que és la coordinadora del Servei dassessorament i reconeixement.

INFORMACIÓ EN PDF