El projecte educatiu

¤Compromís amb la laïcitat

¤Compromís amb la renovació tecnològica i pedagògica

¤Impuls dels ensenyaments artístics.

¤L’aprenentatge de valors democràtics i cívics i foment de la participació activa de l’alumnat i les seves famílies.

¤Atendre la diversitat de l’alumnat des de la perspectiva que aquesta no és un problema sinó una font de riquesa per als nostres alumnes.

¤Foment de la pluralitat lingüística (anglès i francès) participant en projectes europeus d’intercanvi lingüístic.

¤La llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’Institut.