Projecte ”Els meus companys i jo“

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és ajudar-nos a conèixer millor l’institut i als nostres nous companys provinents de diferents escoles del barri.

Per portar-ho a terme hem realitzat diferents activitats a la plataforma Moodle, d’aquesta manera ens vam anar familiaritzant amb el seu ús i també amb l’ús del nou ordinador, ja que va ser una eina de treball durant tot el curs, de fet una de las parts més importants del projecte va ser la posada a punt dels ordinadors personals.

image2

 Com que les activitats que vam realitzar són de descripció i de tractament d’imatges, en aquest projecte es treballà competències comunicatives, lingüístiques, de les tecnologies de la informació i artístiques.

D’altra banda hem iniciat el nostre procés d’aprenentatge sobre com es construeix el coneixement treballant en grups cooperatius, per a la qual cosa hem realitzat un seguit d’activitats que ens han ajudat a entendre aquesta manera de treballar i les diferències significatives que hi ha entre treballar en grup i fer-ho en grups cooperatius

Les tres primeres activitats les van dedicar a aprendre a treballar en equip, adoptar diferents rols, dinamitzar i responabilitzar-nos tant individualment com a grupalment de les diferents feines que s’han de portar a terme per aprofitar el potencial de l’aprenentatge cooperatiu

La resta d’activitats del projecte es van centrar tant en la posada en marxa dels ordinadors personals com en la producció de documents amb suport escrit i digital relatius a la nostra presentació personal i aspiracions respecte al nostre futur a l’institut

Vam redactar textos descriptius, vam fer fotos per el nostre perfil al Moodle i vam produir vídeos individuals i grupals.