Estructura de les PAU i qualificació de la prova

L’estructura de les PAU 2017, segons l’últim paràgraf d’aquest comunicat, varien respecte a les PAU16 . El què varia és que abans es podia escollir una matèria de modalitat dintre la qualificació de la fase general i enguany només pot fer la que s’ha triat com matèria de comuna opció.

A més, segon aquest comunicat, la matèria comuna opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió en la fase específica, sempre i quan la qualificació sigui igual o superior a 5.

provepau17
Les matèries comunes, comunes d’opció, de modalitat i específiques venen determinades pel currículum de batxillerat. I segons el Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del curriculum de batxillerat (versió setembre 2016), Llatí i Matemàtiques aplicades CS es poden considerar de modalitat si no s’han cursat com a matèria comuna d’opció.

Llistat de ponderacions de l’any 2016 (per tenir com a referència però no és oficial)