MATRÍCULA 1R D’ESO. CURS 2018-2019

Documentació que cal aportar en el moment de fer la matrícula:

ALUMNES PREINSCRITS A L’INSTITUT

• Full de dades de l’alumne/a ( full de dades en PDF)
• Full de dades per a l’AMPA (full de dades en PDF)
• Carta de compromís educatiu signada (carta en PDF)
• fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si no es va lliurar en la preinscripció)
• Fotocòpia del DNI de la mare i del pare (si no es va lliurar en la preinscripció)
• Fotocòpia del carnet de vacunacions
• Fotografia tamany DNI de l’alumne/a (amb el nom i cognoms al darrera)
• Comprovants dels ingressos bancaris

ALUMNES NO PREINSCRITS A L’INSTITUT

• Aportar tota la documentació anterior i,
• Fotocòpia del Llibre de família
• Fotocòpia de la Targeta sanitària
• Fotocòpia dels Certificats que calgui adjuntar (discapacitat, malaltia, …)

PAGAMENTS QUE CAL EFECTUAR

Els ingressos els han de fer en qualsevol oficina de “La Caixa”, per caixer automàtic o per línia oberta, facilitant les següents dades:

  • Aportació material (50 €) 1r ESO, nom i cognoms de l’alumne/a Codi ingrés 9000184
  • Quota AMPA (15€) 1r ESO, nom i cognoms de l’alumne/a Codi ingrés 0564171
  • Sortides i activitats complementàries (55 €) 1r ESO, nom i cognoms de l’alumne/a Codi ingrés 0101559