Documents del centre

El nostre PEC

El nostre PLC

Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)

Carta de compromís educatiu

Material, activitats i sortides 2020-2021

Memòria Anual de Centre 2019-2020

Programació Anual de Centre 2020-2021

Pla d’Organització curs 2020-2021: actualitzat a data 15 de març de 2021

Acords del Consell Escolar per al curs 2020-2021

Pressupost 2021

Liquidació econòmica 2020