Oferta ESO

Què és l’ESO?

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

Pla d’estudis

1r Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 3
Ciències de la Naturalessa 3
Ciències Socials 3
Tecnologia 2
Música 3
Educació Física 3
Projecte de Sostenibilitat 1
Projecte de Lectura 1
Tutoria 2
TOTAL  30
2n Matèries Comunes Hores
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 4
Ciències de la Naturalessa 3
Ciències Socials 3
Tecnologia 2
Educació Visual i Plàstica 3
Educació Física 2
Projecte de Ciències 1
Projecte de Lectura 1
Tutoria 2
TOTAL  30
3r Matèries Comunes Hores   Alternatives i Optatives Hores
Llengua Catalana i Literatura 3 Música 3
Llengua Castellana i Literatura 3 Eduació Eticocivica 3
Llengua Anglesa 3 Educació Visual i Plàstica 3
Matemàtiques 3 Cultura Clàssica 2
Biologia i Geologia 2 Eprenedoria
Física i Química 2 Francès
Ciències Socials 3 Anglès
Tecnologia 2 Reforç
Educació Física 2
Tutoria 1
TOTAL  24 TOTAL  6

 

4t Matèries Comunes Hores   Itineraris Hores
Llengua Catalana i Literatura 3 Física i Química 3
Llengua Castellana i Literatura 3 Biologia 1 3
Llengua Anglesa 3 Tecnologia 1 3
Matemàtiques 4 Llatí 1 3
Ciències Socials 3 Música 3
Educació Física 2 Francès 3
Educació Ètico-Cívica 1 Biologia 2 / EVP 3
Projecte de Lectura 1 Informàtica 1 3
Tutoria 1 Tecnologia 2 / Llatí 2 3
Educació Visual i Plàstica 3
Informàtica 2 3
Tecnologia 2 3
TOTAL  21 TOTAL  9

Després de l’ESO

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
  • la formació de persones adultes;
  • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.