Preinscripció ESO Curs 2018-2019

Enllaç Principal

Del 13 al 24 d’abril, Preinscripció ESO

Número de desempat: 13841

Document Preinscripció-Descarrega

OFERTA DE PLACES

Ordinària NEE
1ESO 100 8
2ESO 6 0
3ESO 3 0
4ESO 8 0

 

Preguntes Freqüents
Documentació a aportar:
  • Original i fotocòpia de la Sol·licitud de Preinscripció.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • En cas de malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs: cal que l’informe (emès per un metge del sistema públic de salut) o el certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació) indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i de quina malaltia es tracta.
  • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s’escau.

 

Guia Preinscipció en pdf: català, castellà.

VideoTutorial del procés: català, castellà.