Projecte Curricular

L’ ESO té caràcter obligatori i comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen normalment entre els dotze i setze anys. El quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors com per a la integració a la vida laboral. En aquesta etapa educativa es consoliden les competències bàsiques, es realitzen nous aprenentatges i es cimenten les bases per una formació basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge posterior, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius.

  

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM ESO

1r ESO 2n ESO
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Matemàtiques
Llengües estrangeres 4
Ciències de la naturalesa 2+1b
Ciències socials, geografia i història 3
Educació física 2
Tecnologies 1+1b
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 2
Música 2
Cultura i valors ètics / Religió 1
Matèries optatives* 2
Tutoria 1
Treball  de síntesi: “Quan les pedres parlen” (juny)

 

TOTAL

 

 

30

Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengües estrangeres – Anglès 3+1b
Matemàtiques 4
Ciències de la naturalesa (FQ) 2+1b
Ciències socials, geografia i història 3
Educació física 2
Tecnologies 1+1b
Educació visual i plàstica 2
Cultura i valors ètics/Religió 1
Matèries optatives* 2
Tutoria 1
Treball  de síntesi: “Arquitectura i urbanisme” (juny)
TOTAL

 

30

 

 

3r ESO 4t ESO
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengües estrangeres – Anglès 2+1b
Matemàtiques 4
Ciències de la naturalesa: BG-FQ 1+1b
Ciències socials, geografia i història 3
Educació física 2
Tecnologies 1+1b
Música 2
Cultura i valors ètics / Religió 1
Matèries optatives* 2
Tutoria 1
Treball  de síntesi: “Esport i hàbits saludables” juny
TOTAL

 

30
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengües estrangeres – Anglès / Francès 2 + 1b
Matemàtiques 4
Ciències socials, geografia i història 3
Educació física 2
Cultura i valors ètics / Religió 1
Matèries específiques   9 (3×3)
Tutoria 1
Projecte de recerca  1
TOTAL

 

30

 

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Biologia i geologia
Física i química
Educació visual i plàstica
Música
Tecnologia
Informàtica
Llatí
Francès 2a llengua

*OPTATIVES : Treball per projectes de robòtica i programació, matèries metodologia AICLE i treball per projectes d’altres matèries.

 

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM BATXILLERAT

Als dos cursos de  batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques. Les matèries comunes d’opció les han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne.

L’alumne tria modalitat, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al conjunt de l’etapa  i l’orientació acadèmica rebuda del centre.

 Matèries comunes d’opció

Modalitat del batxillerat Matèria comuna d’opció
Ciències i Tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II

Matèries comunes

Matèries comunes 1r Batxillerat 2n Batxillerat
Llengua catalana i literatura I i II 2h 1h + 1h b
Llengua castellana i literatura I i II 2h 1h + 1h b
Llengua estrangera I i  II 3h 3h (1+2b)
Educació física 2h
Filosofia 2
Història de la filosofía 3h
Ciències per al món contemporani 2
Història 3h
Tutoria 1h 1h
Treball de recerca 1h*

  Matèries de modalitat 

Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials
Biologia I i II Història món contemporani
Ciències de la Terra I i  II Llatí I i II
Física I i II Literatura universal
Química I i II Literatura catalana
Dibuix tècnic I i II
Tecnologia industrial I i II
Geografia
Economia
Economia d’empresa I i II
Segona llengua estrangera
Psicologia i Sociologia[1]

 

[1] Matèria específica