Normes de convivència i disciplina

1. FONAMENTS DE LA CONVIVÈNCIA

La convivència en el centre posa l’accent en la necessitat de fomentar les relacions interpersonals. Aquesta necessitat es fonamenta entorn de tres objectius:

  • Formar per a la convivència
  • Prevenir les conductes problemàtiques
  • Intervenir enfront els conflictes

Per tal de mantenir una correcta, adequada i agradable convivència dins del centre, de crear un clima de treball i de mantenir en condicions les instal·lacions escolars, s’han establert unes normes. En la mesura que tots/es les acomplim, podrem tenir un millor espai i ambient de treball i de convivència. Així s’estableixen les següents normes:

 • Respectar la integritat física, la dignitat moral i personal de qualsevol persona que compon la comunitat educativa.
 • Realitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge en un ambient de convivència i de treball, evitant les accions que puguin pertorbar el seu normal desenvolupament.
 • Vetllar per tal que tots els membres de la comunitat educativa col·labori, mantingui hàbits correctes, respecte i una actitud participativa.
 • Els membres de la comunitat educativa han d’informar al director dels incidents que es puguin produir i intervenir per tal de poder solucionar-lo.

 • Els membres de la comunitat educativa hauran de vetllar pel bon ús del material, dels espai, les instal·lacions i el mobiliari.

 • S’haurà de vetllar pel manteniment de l’ordre i la netedat del centre.
 • Cal utilitzar les papereres que hi ha per tot el centre. S’ha de col·laborar de forma activa en el manteniment de la netedat de les instal·lacions.
 • No es pot menjar ni beure a les aules, tallers, passadissos ni a qualsevol altra dependència interior del centre, excepte a la cantina i durant l’estona del pati
 • Per tal de mantenir els bons hàbits de salut i d’acord amb la normativa vigent, es prohibeix el consum de substàncies que comporten dependència: drogues, begudes alcohòliques, tabac i d’altres productes. La prohibició de fumar s’estén a l’exterior proper del centre.
 • L’alumnat és responsable de les seves pertinences. En cas de qualsevol tipus de material (no escolar) en cap cas serà responsabilitat del centre.
 • Dins del recinte escolar s’haurà de vestir amb correcció. Cal portar la roba adequada a l’indret on s’està. No es permet l’ús de gorres, en entrar a l’interior del centre s’hauran de guardar a les motxilles i només es podran utilitzar en el pati.
 • El professorat i tots els membres de la comunitat educativa han de vetllar per tal que en el centre es treballi en un ambient tranquil, de respecte i amb educació.

 • S’ha de vetllar per tal que el tracte entre tots els membres de la comunitat educativa sigui respectuós, per això cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions,… Així, és responsabilitat del professorat avisar, cridar l’atenció, censurar aquestes accions i actituds negatives produïdes per l’alumnat.

 • No es permet la utilització de telèfons mòbils ni d’aparells, dins del recinte escolar, que distorsionin el funcionament normal del centre a les aules i passadissos.

 • El centre declina qualsevol responsabilitat sobre l’eventual desaparició de mòbils o altres aparells no necessaris en el desenvolupament didàctic i educatiu.

 • Per a la utilització dels miniportàtils, existeix una normativa específica d’utilització que es facilita a l’alumnat i a les famílies a l’inici de curs.

 • A l’hora del pati no es poden treure els ordinadors de les aules, excepte si s’ha de treballar a la biblioteca.

2. NORMES D’ÚS DELS ESPAIS I INSTAL·LACIONS

L’edifici de l’institut es troba situat a La Roca centre, amb una àmplia zona d’aparcament al davant (plaça Sant Jordi). L’edifici va ser construït a principis dels anys 70 per La Caixa de Catalunya i destinat a escola de primària dins la seva obra social amb el nom d’Escola Sant Jordi. El curs 1995/1996 va ser el darrer any d’activitat de l’obra social de la Caixa de Catalunya i el primer d’activitat com a institut públic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Amb el traspàs de la propietat de l’edifici al Departament d’Ensenyament, a partir del curs 1996/1997, l’edifici es converteix en institut públic de secundària amb el nom d’Institut de La Roca del Vallès.

L’edifici té unes característiques arquitectòniques singulars, molt ben adaptades a l’època i objectiu inicial de la seva activitat. En el moment de la seva transformació en institut de secundària necessita múltiples adaptacions per a les noves funcions i un nivell de manteniment que les dotacions pressupostàries del Departament d’Ensenyament no arriba a cobrir.

Amb el pas dels anys aquestes deficiències en el manteniment i el pas del temps ha provocat un deteriorament important en les instal·lacions i una ineficiència significativa pel que fa als consums d’energia. Cal dir que el conjunt de responsables educatius del departament i polítics de l’Ajuntament en són conscients i han anat fent actuacions puntuals al llarg dels anys que, tot i no resoldre la necessitat de remodelació total o construcció d’un nou edifici, han permès que es pugui continuar l’activitat, lluny sempre d’unes condicions òptimes.

Els espais disponibles en el centre són:

Soterrani

Gimnàs, tallers de música

Planta baixa

Consergeria, sala de guàrdia, 9 aules-classe,  2 aules-taller, 3 aules-laboratoris (química, biologia, física), biblioteca, cantina-menjador, secretaria i despatxos equip directiu, coordinació, sala del professorat, AMPA, departaments; lavabos alumnat i professorat, aula gran i sala servidors informàtica.

Planta 1r pis

11 aules classe, aula de plàstica/dibuix, aula de música, departaments professorat i lavabos.

Exterior

2 pistes i zona de sorra.

Per tal de mantenir una correcta i agradable convivència dins del centre, de crear un clima de treball i de mantenir en condicions les instal·lacions escolar, s’estableixen unes normes que, en la mesura que es compleixin, afavorirà aquest objectiu.

L’alumnat ha de fer un ús correcte i responsable dels espais, les instal·lacions, el mobiliari i material del centre i el professorat ha de vetllar per tal que es compleixi aquest principi. En cas de conductes contràries a aquest principi, el professorat haurà de prendrà les mesures correctors i/o sancionadores que corresponen. Quan s’observa un desperfecte en algun espai, mobiliari, instal·lació o material, s’ha de notificar, segons la seva gravetat, al personal de consergeria, o algun membre de l’equip directiu.

      2.1 Aules

L’aula és un lloc de treball i convivència i per aconseguir-ne el bon funcionament són indispensables el respecte i la col·laboració entre alumnat i professorat, el manteniment de l’ordre mitjançant uns hàbits correctes i una actitud participativa.

Diàriament es fa la neteja de quasi totes les dependències del centre. L’alumnat i el professorat ha de col·laborar perquè aquesta es mantingui al llarg de tota la jornada. Al final de cada classe l’aula ha de restar ordenada i neta. La darrera hora de la jornada escolar, l’alumnat pujarà les cadires a les taules per facilitar la neteja de l’aula.

El professorat determinarà en tot moment la disposició de l’alumnat a les classes (acord pres entre tot el professorat implicat), així doncs, l’alumnat haurà de respectar aquesta distribució i no podrà canviar si no és que el professorat ho autoritza. El professorat vetllarà perquè es respecti i mantingui l’ordre i la distribució acordat.

Cada aula disposa d’un horari d’ocupació que informarà quina és la darrera hora d’ocupació, així el professorat haurà de tenir en compte que si és l’última hora d’ocupació s’han de tancar els llums, les finestres i persianes i la porta en clau.

Entre classe i classe, l’alumnat esperarà el professorat dins de l’aula.

Cada grup i cada activitat té assignat un espai o aula i el professorat l’ha de respectar. Si hi ha algun inconvenient o una proposta de canvi ho haurà de comunicar a la cap d’estudis per autoritzar-ne el canvi.

L’alumnat d’una classe podrà decorar-la, modificar-la amb l’autorització del/a tutor/a o de la direcció del centre. En cap cas, s’autoritza l’exhibició de símbols, llegendes o imatges que puguin ferir sensibilitats diferents.

      2.2 Passadissos

Tant els passadissos, com el vestíbul o les escales són llocs de trànsit a les zones de treball; cal, doncs, facilitar aquest trànsit.

Si s’ha de fer un canvi d’aula o qualsevol altre moviment en hores de classe, s’ha de fer amb discreció, sense soroll i sense molestar els altres grups que facin classe en aquell moment.

L’alumnat no pot romandre en els passadissos. En cas de ser expulsat de classe, ha d’anar a la sala de guàrdia per ser atès pel professorat.

L’alumnat només podrà romandre al vestíbul a les hores d’esbarjo els dies de pluja.

     2.3 Lavabos

L’hora d’utilització dels lavabos és la del pati. En hores de classe, si l’alumnat hi ha d’anar per una necessitat urgents ho farà de manera individual i demanant permís al professorat que estigui en aquell moment a l’aula. Si la necessitat es produeix entre classe i classe haurà d’esperar a demanar permís al professorat que estigui la següent hora.

En hores de classe, l’alumnat farà ús dels lavabos següents: alumnat 1r, 2n i 3r ESO (lavabos planta baixa) alumnat 4t ESO i BTX (lavabos 1r pis). A l’hora del pati s’hauran d’utilitzar els lavabos del pati.

Per poder anar al lavabo, l’alumnat (després de tenir l’autorització del professorat) demanarà la clau a les conserges. En acabar, les haurà de retornar a Consergeria. En cap cas, les claus no es podran anar passant entre l’alumnat. El responsable de retornar les claus és sempre a qui se li ha donar per primera vegada.

Si la netedat i l’ordre és important en qualsevol espai, més ho ha de ser en els lavabos (qüestió d’higiene); per això s’han de deixar en les millors condicions possibles.

     2.4 Aules específiques

Són aquelles que tenen un ús restrictiu a una matèria o activitat determinada: laboratoris, tallers, gimnàs, aula de visual i plàstica, biblioteca, aules d’informàtica, aules de música.

Les normes d’ús en aquestes aules són les mateixes que regeixen en totes les altres, tot i que, en alguns casos, poden tenir normes d’ús pròpies. Aquestes seran comunicades pel professorat corresponent. L’assignació d’aquestes aules es donen en el mateix moment que es fan els horaris del professorat i dels grups.

     2.5 Biblioteca

És un espai educatiu i dinàmic que pot compaginar activitats d’aprenentatge i d’esbarjo. Les normes d’ús, d’aquest espai són les mateixes que regeixen tots els espais del centre:

* No es pot menjar ni beure

* S’ha de mantenir l’ordre de les taules i cadires

* El material utilitzat s’ha de deixar on es disposi

* S’ha de mantenir un ambient de treball, silenci i respecte

     2.6 Patis i cantina

Són espais d’ús exclusiu a les hores d’esbarjo. L’alumnat haurà de fer-ne un ús correcte i adequat i mantenir-ne la netedat. A la cantina es podrà fer ús de les taules i les cadires, però acabada l’hora s’han de deixar ben posats, en ordre.

S’estableix un calendari de neteja de pati per a cada grup (hora de tutoria) per tal de mantenir i afavorir que aquest espai estigui el més net i en condicions possibles.

Com en el pati s’organitzen diferents activitats esportives d’esbarjo (futbol, bàsquet) s’estableix un calendari d’ocupació dels diferents espais (pati de sorra, pati de ciment) per als diferents nivells educatius.

     2.7 Sala del professorat

L’alumnat no pot entrar a la sala del professorat. Si ho ha de fer, haurà de ser sota la vigilància o autorització del propi professorat.

      2.8 Ús de les instal·lacions
Les entitats i particulars que vulguin fer ús de les instal·lacions, en horari no lectiu, ho hauran de sol·licitar per escrit i s’hauran de comprometre a no malmetre res, fer un ús correcte i adequat i netejar els espais ocupats.

     2.9 Cura dels espais

* Cal utilitzar les papereres que hi ha tant als espais interiors com als exteriors.

* L’alumnat ha de col·laborar de forma activa en el manteniment de la netedat de les instal·lacions.

* No es podrà menjar ni beures en cap espai del centre, excepte a la cantina a l’hora del pati.

* En cap cas es poden fer servir les portes de sortida d’emergència injustificadament.

 • L’alumnat té l’obligació de respectar el centre i el seu entorn. Per tant, és responsable dels desperfectes que es produeixin, ja sigui individualment o en grup. Segons el que s’estableix sancions que poden imposar-se inclouen la reparació econòmica dels danys materials causats, la realització de tasques educadores i de reparació i/o la suspensió del dret a participar en determinades activitats, entre altres. En última instància la responsabilitat civil correspon als pares, en els termes previstos a la legislació vigent.

      2.10 Ambient de treball, respecte i educació

El professorat i tots els membres de la comunitat educativa ha de vetllar per tal que en el centre es treballi en un ambient tranquil, de respecte i educació. S’ha de recriminar i tractar de corregir totes les accions que comportin una falta d’educació i/o respecte tant amb les persones com amb els espais o mobiliari (entrar a les aules sense permís i amb “males maneres”, cridar, xiular, escopir, mantenir actituds violentes i/o agressives tant físiques com de paraula, donar cops, malmetre…).

S’ha de vetllar per tal que el tracte entre tots els membres de la comunitat educativa sigui respectuós. Per això, cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de comunicació “acurat”, evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions…

3. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

DRETS DE L’ALUMNAT

L’alumnat té el dret fonamental de rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat , dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

D’aquest dret fonamental, es deriven els drets :

1. A una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar. Se l’ ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

2. A sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs.

3. A reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un cicle o un curs d’acord amb el procediment establert, que es fixa a la normativa d’inici de cada curs.

4. Al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions.

5. A l’elecció de la formació religiosa o moral que estigui d’acord amb les seves creences i conviccions.

6. Al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.

7. A portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

8. A un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els companys.

9. A la reserva d’aquella informació de què disposi el centre docent, relativa  a les seves circumstàncies personals i familiars.

10. A participar en el funcionament i en la vida del centre.

11. A ser representat mitjançant els/les seus/ves delegats/des.

12. A reunir-se en el centre.

13. A una orientació escolar i professional.

14. A rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural.

15. A protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident.

DEURES DE L’ALUMNAT

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.

L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals.

Aquests deures es concreten en les obligacions següents:

1. Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

2. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

3. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

4. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

5. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de sexe, raça, naixement o per qualsevol altre circumstància personal o social.

6. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre.

7. Complir el reglament de règim interior del centre.

8. Respectar les decisions del òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin ser impugnades i es considera que lesionen els seus drets.

9. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament. de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre.

10. Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres per tal que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT

      4.1 Introducció

La regulació del règim disciplinari està contemplat a:

– L’article 24 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius

– L’article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional docent

El règim disciplinar de l’alumnat intentar marcar les pautes per donar suport i aconseguir una bona convivència.

4.2 Consideracions dels llocs o durant quines activitats les conductes i actes contraris a la convivència són objecte de correcció (article 35.3 LEC)

– Dins el recinte escolar

– Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel Consell escolar)

– Durant la prestació de servei escolar de transport

– Durant altres activitats organitzades pel centre

– Actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa.

      4.3 TIPUS DE CONDUCTES I SANCIONS APLICABLES

           4.3.1 Conductes contràries a les normes de convivència
S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar.
f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar

MESURES CORRECTORES

a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o el director
c) Privació del temps d’esbarjo.
d) Amonestació escrita.
e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu (dimecres tarda 15:30-17:30), i/o la reparació econòmica dels danys causats al material el centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d’un mes.
g) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies.
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l’apartat anterior s’han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d’edat. La competència a imposar aquestes sancions correspon a:

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) .
b) La persona tutora, el professorat, la cap d’estudis, el director, escoltat l’alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d)

c) El director o la cap d’estudis per delegació d’aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h).

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) amb explicació de la conducta de l’alumne o de l’alumna que l’ha motivada.

          4.3.2 Conductes greument perjudicials per a la convivència

Són sancionables com a faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració
b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.
c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més  vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.
g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

SANCIONS

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes anteriorment són les següents:
a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu (dimecres tarda 15:30-17:30), i/ o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.
b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
c) Canvi de grup o classe de l’alumne.
d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El/a tutor/a ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.
e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta.
La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. En el cas d’aquestes conductes només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient disciplinari (article 41) i correspon al director incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l’alumnat. L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible. El director realitzarà el nomenament de la persona instructora que recaurà en personal docent del centre. Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor o instructora i escoltat el coordinador de convivència podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius.

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.

5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El procés d’actuació davant un conflicte i amb la necessitat una ràpida i eficaç resolució, es seguirà el següent procés:

PROFESSORAT

En cas de conductes contràries a les normes de convivència (NOFC) que el professorat consideri lleus pot prendre les mesures correctores següents: amonestació oral, compareixença temporal davant el professorat de guàrdia, privació del temps d’esbarjo (es recomana que l’alumnat prengui algun compromís per escrit). Quan aquestes mesures s’hagin acumulat (el nombre segons el criteri de cadascú) el professorat elaborarà un “comunicat d’incidències” segons model que lliurarà al tutor personal i al tutor tècnic de convivència.

·En cas d’expulsió d’aula, el professorat haurà d’omplir la butlleta autoadhesiva de comunicació d’expulsió i enganxar-la en l’agenda de l’alumne/a. Per tal que les famílies s’assabentin d’aquesta expulsió hauran de signar-la. El professorat haurà de comprovar la signatura dels pares/mares d’aquesta comunicació.

· En cas d’expulsió d’aula, l’alumnat expulsat haurà d’anar acompanyat del/la delegat/da de grup o qui el professorat assigni a la sala de guàrdia, allà haurà d’ensenyar l’agenda amb la comunicació per tal que el professorat de guàrdia la registri convenientment en els fulls d’incidències. En cas que no hi hagi professorat de guàrdia, l’alumnat no podrà romandre sol a la sala de guàrdia i tornarà a la seva aula. Posteriorment el professorat registrarà aquesta incidència.

· En cas de conductes contràries a les normes de convivència (NOFC) que el professorat consideri greus, elaborarà un comunicat d’incidències segons model que lliurarà al tutor personal i al tutor tècnic d’incidències.

· En cas de conductes greument perjudicials per a la convivència (NOFC) el professorat redactarà un informe que adreçarà al Director.

· En cas d’expulsió de l’aula o imposició d’un comunicat d’incidència, el professorat l’haurà de registrar a la base de dades (s’informarà del seu funcionament).

. En cas de conductes contràries a les normes de convivència que el professorat consideri greu pot prendre com a mesura correctora la imposició d’un comunicat d’incidència. En aquest cas haurà de:

· Lliurar a l’alumnat el comunicat d’incidència. Aquest l’haurà de retornar signat per la família. Lliurarà, també, una còpia al/a tutor/a de l’alumne/a i una altra al tutor de convivència (Jose De Arnedo)

· Recollirà el comunicat d’incidència signat pels pares i li donarà al tutor de convivència que l’arxivarà.

TUTOR/A

Rebrà notificació dels comunicats d’incidència dels seus alumnes. Si s’escau, de manera conjunta amb el tutor de convivència parlarà amb l’alumne o amb els seus pares i actuarà.

TUTOR DE CONVIVÈNCIA

· Periòdicament donarà còpia del registre de comunicats i expulsions de l’aula al coordinador/a de nivell i equip directiu .

· Mantindrà entrevistes amb l’alumnat que es cregui oportú per tal d’intentar reconduir les conductes incorrectes.

EQUIP DE NIVELL

Revisada la documentació rebuda determinarà:

· Proposar les mesures correctores 5, 6, 7, 8 que estableix a les NOFC en el cas de comportaments contraris a les normes de convivència.

· Demanar la instrucció d’expedient al Director si creu que es pot considerar conducta greument perjudicial per a la convivència.

CAP D’ESTUDIS

Quan rebi un informe, via professorat o via equip de nivell, decidirà quines seran les mesures a adoptar. Si es contempla que la resolució no és satisfactòria i requereix un altre tipus d’actuació, s’informarà al director.

DIRECTOR

És qui ha de determinar, finalment, l’actuació davant un conflicte i/o la sanció que s’ha d’imposar.