PROVES D'ACCÉS 2018

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2018

 
Imatge Alex Pineo
INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2018
per Alex Pineo - dijous, 18 gener 2018, 17:44
 

CONVOCATÒRIA PROVES D'ACCÉS 2018   RESOLUCIÓ ENS/3010/2017 de 22 de desembre 

El que es descriu a continuació és un resum de tot el procés. IMPRESCINDIBLE per conèixer totes les dades, requisits, exempcions, inscripció, criteris d'avaluació, ..., consultar  " el web del Departament d'ensenyament "  

Requisits de les persones aspirants per accedir als cicles formatius de Formació Professional Inicial:

GRAU MITJÀ, tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2018. 

GRAU SUPERIOR, tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2018. 

No es poden inscriure's les persones que tenen titulació o ensenyaments que permeten l'accés directe.

- Les persones aspirants amb necessitats específiques, tenen que presentar la documentació justificativa de les causes que motiven la petició a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, Barcelona), del 13 al 28 de març de 2018.

 - Exempcions de la prova relativa a la llengua catalana, del 13 al 28 de març de 2018 als Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) i, fins el 12 de març de 2018 per la resta d’exempcions que no resol el centre triat per fer la prova “consultar  el web del Departament d'ensenyament .


PROCÉS 2018

Inscripció telemàtica: de les 9,00h del 13 de març fins al 22 de març de 2018  

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22,00h)  La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “La Caixa”, és motiu d'exclusió.

Presentació de la documentació al centre escollit (si escau com currículum, exempcions i certificats): del 9 al 17 d'abril de 2018 (dins l'horari de registre del centre)

Llista provisional de persones admeses i excloses, Grau Mitjà: 19 d'abril de 2018 i Grau Superior: 23 de maig de 2018

Presentació de la documentació complementària al centre: durant els tres dies hàbils següents a la publicació (dins l'horari de registre del centre). En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació o el dret de bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, queden excloses de la convocatòria.

Llista definitiva de persones admeses i excloses, Grau Mitjà: 26 d’abril de 2018 i Grau Superior: 29 d’abril de 2018


PROVES I PROCÉS FINAL PER GRAU MITJÀ

Prova: 9 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 18:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:30 - 20:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 18 de maig de 2018

Termini presentació reclamacions al centre: durant els tres dies hàbils següents a la publicació (dins l'horari de registre del centre)

Consultes sobre les qualificacions obtingudes: presencialment en la data i horari que determini el centre

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig de 2018

 

PROVES I PROCÉS FINAL PER GRAU SUPERIOR

Prova part comuna: 16 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 18:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:30 - 20,30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Prova part específica: 17 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 19:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018

Termini presentació reclamacions al centre: durant els tres dies hàbils següents a la publicació (dins l'horari de registre del centre)

Consultes sobre les qualificacions obtingudes: presencialment en la data i horari que determini el centre

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 5 de juny de 2018


* Horari de registre de secretaria de l’Institut LA PINEDA dins dels terminis establertes, matins de dilluns a divendres de 10,00 a 13,00h i tardes de dimarts a dijous de 15,00h a 17,00h. Els aspirants han de portar els originals i fotocòpies dels documents que s’hagin de lliurar a la comissió avaluadora (secretaria del centre).