Àmbit cientificotecnològic

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten a l’alumnat resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques. És un saber que té sentit i motivació, que permet raonar i que contribueix a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants.  Per assolir-lo, els alumnes han de conèixer els conceptes, tècniques i metodologies de les diferents disciplines científiques i tecnològiques.

Els alumnes aniran adquirint les competències en resoldre els problemes que els plantegen els fenòmens físics, químics, biològics, geològics i tecnològics del món, duent a terme una activitat científica escolar conceptual i pràctica, i alhora ha de tenir finalitats humanes i socials. Per a això, cal que els alumnes coneguin i sàpiguen aplicar els principals models i processos de les ciències, en diferents contextos i segons diferents demandes o finalitats. Ho aconseguiran mitjançant els intercanvis d’idees i de maneres de treballar a classe, la comunicació i l’ús dels llenguatges específics que aniran adquirint a mesura que els necessitin.

Cliqueu i podreu descobrir com treballem aquestes tres matèries: Tecnologia, Biologia i Física i Química