Treball de Recerca

Durant el batxillerat l’alumnat elabora un treball de recerca. És un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La nota d’aquest treball representa un 10% de la nota global del Batxillerat.

Entre el segon i el tercer trimestre de 1r de Batxillerat, l’alumnat ha d’escollir un tema de recerca, el qual acostuma a estar relacionat amb la seva modalitat de Batxillerat. Li assignem un tutor/a professor/a del centre especialista que li fa de guia durant tota la recerca i, finalment, l’alumnat en fa una presentació oral davant d’un tribunal format per tres professors/es del centre. D’altra banda, col·laborem amb diversos estaments externs al centre per poder cotutoritzar alguns treballs.

A La Llauna tenim una llarga tradició en l’elaboració de Treballs de Recerca. Les Jornades Científiques de Badalona van començar al nostre centre el curs 1986-87. En aquell moment la ciència es considerava quelcom aliè a la cultura però ja començava a fer efervescència entre els professionals de l’àmbit científic la voluntat de reivindicar la ciència com un patrimoni de la humanitat, com un saber necessari per a comprendre el món i per a posicionar-s’hi; de veure l’activitat dels científics i científiques i les inversions necessàries per a portar-les a terme com a quelcom d’ interès per a la societat. Simultàniament, en l’ àmbit de la docència naixia la preocupació d’ apropar els currículums de ciència a les realitats de la vida quotidiana i de plantejar una formació científica que no es limités al coneixement de les teories científiques sinó que inclogués també la naturalesa de la ciència i la manera de conèixer de la ciència a través del mètode científic. I així van néixer les primeres Jornades Científiques de Secundària del nostre país; abans no s’ havia fet res semblant a Catalunya ni a Espanya i aquestes van ser una referència imitada més tard en molts altres municipis. La novetat era que tot l’ institut participava d’ activitats de ciència, que els mateixos alumnes les comunicaven públicament en un ambient de simposi i les publicaven en una revista creada per l’ ocasió. I van despertar gran entusiasme entre l’ alumnat i el professorat de les diferents àrees.

L’alta qualitat dels nostres treballs ha rebut diverses distincions al llarg dels anys. A continuació us en adjuntem alguns exemples: