Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’hi imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

Per accedir al Projecte Educatiu de La Llauna cliqueu AQUÍ