Política de Qualitat

L’Institut d’Ensenyament Secundari La Bastida és un centre de titularitat pública depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El nostre centre té com a principi i raó d’esser servir a la societat en general i, en particular, a qui considera els seus usuaris: els alumnes, les famílies dels alumnes, els centres d’ensenyaments superior receptors dels nostres alumnes i les empreses que contractaran els professionals que formem.

La nostra política de Qualitat té com a finalitat permanent la millora continua del servei prestat i la satisfacció de totes aquelles demandes que els nostres usuaris tinguin, sempre atenen a la seva diversitat i complint els requisits legals, reglamentaris i normatius que siguin d’aplicació vigent. La implementació d’un sistema de gestió de la qualitat en el procés d’ensenyament-aprenentatge és i serà un eix vertebrador de la nostra activitat per a aconseguir oferir un servei de qualitat que, a través de la millora contínua, arribi a la meta de l’excel•lència.

Aquest compromís és compartit i conegut per tota la organització i tota la comunitat educativa de l’Institut i tot el personal es troba implicat en el seu assoliment.

L’equip directiu facilitarà tots els mitjans necessaris al seu abast (d’organització, de gestió, de formació…) per tal d’assolir l’excel•lència de l’organització.

Bureau Veritas Certification és l’entitat certificadora que ha realizat l’auditoria del nostre centre amb el nombre ES063734-1.

ISO 9001:2008. El sistema de gestió de la qualitat aplica a: Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior.