CFGS – Integració Social

Nivell: formació professional de grau superior.

Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

Formació en centre educatiu: 1617 hores.

Formació en centres de treball: 383 hores. 

Informació general (tríptic descarregable)

Llibres ISO 19-20

 

Horaris:

Dos cursos acadèmics. Torns de matí i/o tarda.

Perfil de l’alumne

Persona que accedeix al Cicle Formatiu de Grau Superior provinent del Batxillerat, d’un curs d’accés al cicle o bé d’una prova d’accés específica. L’edat mitjana està entre els 18 i els 28 anys.

Competències professionals (què sap fer)

La competència general d’aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Les competències i realitzacions més rellevants són entre d’altres:

a) Elaborar projectes d’integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d’integració social, coordinant les actuacions necessàries per a portar-les a cap  i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat.

c) Realitzar actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada.

d) Programar activitats d’integració social, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades.

e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament de les mateixes.

f) Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les  característiques dels usuaris i del context, controlant i  avaluant el desenvolupament de les  mateixes.

g) Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes.

h) Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant el desenvolupament de les mateixes.

i) Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari.

k) Organitzar e implementar programes de inserció  laboral i ocupacional, avaluant el desenvolupament dels mateixos i el seu ajust a l’itinerari prefixat.

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització dels mateixos.

m) Realitzar tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d’accident o emergència.

o) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades.

p) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, membres del    grup    de treball i d’altres  professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que  sorgeixin.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics,              tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant  la seva  formació i els recursos  existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

t) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

u) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i  aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.

v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per atots”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la  seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional,  d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Llocs de treball que pot cobrir

L’integrador/a social pot treballar en: Administracions, centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i profesional i programes de prevenció o inserció social.

– Tècnic/a en programes d’ajut a domicili.

– Tècnic/a en programes de prevenció i inserció de persones en situació de risc de marginació social.

-Tècnic/a en integració social d’empreses públiques i privades.

-Tècnic i/o monitor de serveis de drogodependències.

-Tècnic i/o monitor en activitats d’oci i lleure sociocultural.

– Personal de suport i recolzament en educació formal i no formal.

-Tècnic i/o monitor de Casals/Centres Cívics.

-Tècnic i/o monitor de projectes socioculturals.

-Tècnic de pisos tutelats.

-Tècnic de Programes d’inserció sociolaboral.

– Educador/a de persones amb discapacitats (físiques, psíquiques i/o sensorials).

Mòduls professionals impartits al cicle

 • MP1 Context de la intervenció social.
 • MP2 Metodologia de la intervenció social.
 • MP3 Promoció de l’autonomia personal.
 • MP4 Inserció sociolaboral.
 • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • MP6 Atenció a les unitats de convivència.
 • MP7 Suport a la intervenció educativa.
 • MP8 Mediació comunitària.
 • MP9 Habilitats socials.
 • MP10 Primers auxilis.
 • MP11 Formació i orientació laboral.
 • MP12 Empresa i iniciativa innovadora.
 • MP13 Projecte d’integració social.
 • MP14 Formació en centres de treball. 

Estudis universitaris als quals pots accedir un cop superat el cicle

Grau en educació social

Grau en infermeria

Grau en logopèdia

Grau en podologia

Grau teràpia ocupacional

Grau en treball social

Grau en turisme

Grau en pedagogia

Grau en psicologia

Grau en sociologia

Grau en magisteri

Per a més informació, podeu consultar el tríptic dels estudis