CFGS – Educació Infantil

Aquest cicle et proporcionarà el nivell i coneixements necessaris per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal.

Llibres EIN 19-20

Durada

2000 hores distribuides en dos cursos acadèmics (1617 hores impartides a l’Institut i 383 hores de formació en centres de treball).

Accés

 • Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Què estudiaràs?

 • A primer curs
  • Didàctica de l’educació infantil
  • Autonomia personal i salut infantil
  • El joc infantil i la seva metodologia
  • Desenvolupament cognitiu i motor
  • Desenvolupament socioafectiu
  • Formació i orientació laboral
  • Primers auxilis
 • A segon curs
  • Habilitats socials
  • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
  • Projecte d’atenció a la infància
  • Expressió i comunicació
  • Empresa i iniciativa emprenedora

Horari:

Dos grups de dos cursos cadascú (1r curs i 2n curs): Un grup en horari de matí (1r i 2n curs) i un en horari de tarda (1r i 2n curs), aquest s’ofereix en modalitat dual. Podeu consultar la informació general de l’FP dual o el document específic d’FP dual d’educació infantil.

Continuïtat:

• a qualsevol estudi universitari oficial de grau o

• al món laboral com a:

 • educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra;
 • educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i
 • educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Normativa:

Decret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013)

Per a més informació, pots consultar fent click en el tríptic informatiu següent i en l’enllaç inferior:

Informació alumnat FP DUAL EDUCACIÓ INFANTIL