CFGS – Ensenyament i animació socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

Durada

2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1650 h. impartides a l’Institut i 350 h. de formació en centres de treball).

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què estudiaràs?

 • Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis
 • Dinamització de Grups
 • Planificació de l’Animació Socioesportiva
 • Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives
 • Activitats Fisicoesportives Individuals
 • Activitats d’Oci i Temps Lliure
 • Activitats Fisicoesportives d’Aparells Manuals
 • Activitats Fisicoesportives d’Equip
 • Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística
 • Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès
 • Projecte d’Ensenyament i Animació Socioesportiva
 • Formació en Centres de Treball

Horari:

Un grup de dos cursos (1r curs i 2n curs) en horari de tarda

 De què treballaràs?
 • professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres)
 • animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu
 • animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva
 • animador o animadora de vetllades i espectacles en instal•lacions turístiques
 • animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal•lacions turístiques
 • coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva
 • coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
 • coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 • coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 • director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 • director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • cap de departament d’animació turística
 • cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials
 • promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments
 • monitor o monitora de temps lliure

Estudis universitars als quals pots accedir un cop superat el cicle

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Per a més informació, pots consultar aquest tríptic.