Certificats

Documentació per a reconèixer l’equivalència del nivell C1 de Català:

Per a poder fer el certificat que homologa els estudis de català a efectes laborals o per a oposicions, cal portar a la secretaria:

  1. Sol·licitud emplenada i signada (que trobareu en aquest enllaç).

2. Fotocòpia del llibre d’escolaritat de totes les pàgines que acreditin qualificacions de primària i secundària. Cal portar també l’original.

Si no es té el llibre s’ha de demanar un certificat a l’escola i/o institut on consti que l’alumne/a no ha estat exempt/a del català en tota l’escolarització de primària i/o secundària.

  • Aquest certificat només es pot fer a les persones nascudes a partir del 1972.
  • Si l’escolarització ha estat a partir del curs 2007/2008, la matèria de català ha de constar com a cursada i aprovada.

Un cop lliurada tota la documentació a la secretaria, aquesta emetrà el certificat que es podrà recollir dos dies després.