Batxillerat

Curs 2019-2020

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció:

 • Imprès de sol·licitud, que podeu obtenir al centre o a la pàgina web d’Educació  i portar al centre, degudament emplenada i signada, dintre del termini amb la resta de documents detallats a continuació:
  • Certificat de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO, o certificació amb nota numèrica d’altres estudis que donin accés
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne, del pare, de la mare o dels tutors legals.
  • Original i fotocòpia del llibre de família dels fulls corresponents als pares i a l’alumne, o partida de naixement.
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes, o certificat mèdic on es detallin.
  • Original i fotocopia de la targeta sanitària de l’alumne.
  • Si pertoca, documentació acreditativa de discapacitat de l’alumne, dels pares o dels tutors legals.

 

Calendari

Presentació de sol·licituds del 14 al 24 de maig de 2019
Llistes amb el barem provisional 4 de juny de 2019
Reclamacions del 5 al 12 de juny de 2019
Llista d’admesos 8 de juliol de 2019
Període de matriculació del 9 a l’15 de juliol de 2019
Pendents d’avaluació al setembre del 6 al 10 de setembre de 2019

 

Per més informació visiteu http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/